Mokyklos vizitinė kortelė

1986 m. Naujininkų mikrorajone įkurta 58-oji vidurinė mokykla,
2002 m. jai suteiktas naujas vardas: Vilniaus ,,Saulėtekio“ vidurinė mokykla.
2015 m. rugsėjo 1 d. prasidėjo naujas etapas, įkurta Vilniaus ,,Saulėtekio“ mokykla-daugiafunkcis centras.

Trečią dešimtmetį mokyklos moksleiviai sėkmingai socializuojasi į šalies visuomenę. Mokykla ypatinga tuo, jog joje mokosi vienuolikos tautinių mažumų atstovai ir vykdomas kompleksinis meninis ugdymas.

Mokykloje įgyvendinamas muzikos, choreografijos ir dailės kryptingas meninis ugdymas.
Ugdymo procesas organizuojamas pagal mokytojų menininkų parengtas individualizuotas ugdymo programas.
Muziką, šokį, dailę 1–10 klasėse dėsto meno dalykų specialistai.

Šalia bendrojo ugdymo sėkmingai įgyvendinamas dvikalbis ugdymas.
Parengtos ir įgyvendinamos individualizuotos dvikalbio ugdymo programos:
menų dalykai pradinėje ir pagrindinėje mokykloje dėstomi valstybine (lietuvių) kalba;
pradinėje mokykloje teikiami visų mokomųjų dalykų dvikalbio ugdymo pradmenys;
pagrindinėje mokykloje visi mokomieji dalykai dėstomi dviem kalbomis (rusų ir lietuvių).

Trečią dešimtmetį mokyklos pedagogai reikiamą dėmesį skiria ne tik žinioms, bet ir bendravimui ir bendradarbiavimui su ugdytiniais. Ugdymo procese taikomi pažangiausi pedagoginiai Asmeninės prasmės įsisąmoninimo (APM) ir Emocinio imitavimo (EIM) metodai. Minėti metodai, kaip auklėjamojo poveikio priemonės, visų dėstomų dalykų pamokose padeda sėkmingai formuoti ugdytinių idealus, dvasinių vertybių sistemą.

Ypatingas dėmesys mokykloje skiriamas moksleivių užimtumui po pamokų. Mokykloje yra 23 neformalaus ugdymo būreliai: vokalinio muzikavimo, chorinio dainavimo studija, šiuolaikinės muzikos, liaudies šokio, modernaus šokio, dailės studijos, kito profilio būreliai.

Sudaromos palankios sąlygos pradinių klasių mokiniams mokykloje ugdytis  veikiančioje Visos dienos mokykloje: veikia 5 pailgintos dienos darbo grupės.

Mokyklos bendruomenė siekia padėti vaikams, nelankantiems ikimokyklinių įstaigų, pasirengti mokyklai. Įkurta ir sėkmingai veikia šeštadieninė kryptingo meninio ugdymo mokyklėlė.

Mokytojai nuolat kelia savo kvalifikacinę kategoriją, lanko kursus ir seminarus.

Mokyklos bendruomenė aktyviai dalyvauja mokyklos, šalies ir tarptautiniuose projektuose.

Mokykloje veikia savivaldos institucijos: Mokyklos taryba, Mokytojų taryba, Mokinių taryba, Mokytojų profesinė sąjunga.

Mokyklos bendruomenei vadovauja mokyklos direktorė Reiza Zinkevičienė.

2017 – 2018 m.m. mokykloje suformuoti 2 priešmokyklinės šešiamečių vaikų grupės ir 22 klasių komplektai: pradinėje mokykloje – 10, pagrindinėje – 12. Mokykloje mokosi 478 moksleivių.

Dirba 66 mokytojai (1 ekspertas, 11 metodininkų, 45 vyresnieji mokytojai, 9 mokytojų), psichologas ir 2 socialiniai pedagogai, logopedas, bibliotekos ir skaityklos vedėjos.

Mokykloje yra 35 kabinetai, aktų ir sporto salės.
Įrengtos dvi kompiuterių klasės pagrindinės ir vidurinės mokyklos moksleiviams.
Visi mokomieji kabinetai yra kompiuterizuoti, 8 kabinetuose įrengtos interaktyvios lentos, 18 – projektoriai. Jau tampa būtinybe pamokose naudoti vaizdo aparatūrą, kompiuterius, multimedia projektorius ir kitą techniką. Naujos IKT ir kitos modernios priemonės pasiekė lietuvių kalbos, gamtos mokslų, menų ir technologijų kabinetus. Mokiniai ir mokytojai gali naudotis bevieliu internetu.

Mokyklos logo

2015 Mokyklos LOGO

Kontaktai

Vilniaus „Saulėtekio“ mokykla-daugiafunkcis
centras


Kaminkelio g. 10, Vilniaus m.,
Vilniaus m. sav., LT-02182
Telefonas: (8 5) 2695522
El. paštas: rastine@sauletekio.vilnius.lm.lt

Parašyk mums

Pamokų laikas

1. 08:30 - 09:15
2. 09:25 - 10:10
3. 10:20 - 11:05
4. 11:30 - 12:15
5. 12:30 - 13:15
6. 13:25 - 14:10
7. 14:20 - 15:05
8. 15:15 - 16:00