Ugdymas karjerai

Dęmesio!  VTVPMC 2016 m. kovo 15 – 17 d. KVIEČIA DALYVAUTI ATVIRŲ DURŲ DIENOSE TEMA „PROFESIJŲ AKADEMIJA“:  TVS_kvietimas_atviros_durys

——————–

2016-04-28 Karjeros konferencijos kvietimas

——————–

Ugdymas karjerai. Ilgalaikis veiklos planas.

———————

Ugdymas karjerai. MOKINIAMS, TEVAMS, MOKYTOJAMS

———————

Vilniaus „Saulėtekio“  mokykla dalyvauja projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“.

Projekto tikslas – siekti Nacionalinės profesinio orientavimo sistemos plėtros ir dermės, užtikrinant ugdymo karjerai tęstinumą ir prieinamumą bei lygias galimybes visiems švietimo sistemos dalyviams.

Pagrindinės karjeros paslaugų veiklos:
• Ugdymas karjerai – kryptingas asmens karjeros kompetencijų ugdymas(is).
• Karjeros konsultavimas – tai konsultanto ir konsultuojamo subjekto sąveika.
• Karjeros informavimas – tai informacijos apie karjeros galimybes rinkimo, analizės, sisteminimo ir teikimo procesas.

Karjeros paslaugų tikslas — padėti asmenims sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, aktyvi ai kurti savo karjerą,
t. y. visą gyvenimą trunkančią asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seką.

Uždaviniai:
• skatinti mokinius pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę;
• teikti individualias ir grupines ugdymo karjerai konsultacijas;
• ugdyti mokinių gebėjimą rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją;
• remiantis išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu, skatinti priimti adekvačius karjeros sprendimus;
• ugdyti gebėjimą kelti karjeros tikslus, sudaryti ir nuolat atnaujinti karjeros planą, remiantis asmenine ateities vizija;
• siekti, jog mokiniai būtų pasirengę sėkmingai pereiti į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką ir ieškoti darbo;
• teikti informaciją apie švietimo sistemą, priėmimo taisykles ir mokymosi sąlygas, studijų ir mokymo programas (jų turinį, trukmę, formas ir kt.).

Ugdymo karjerai paslaugas mokykloje teikia Profesinio informavimo ir konsultavimo darbo grupė.
Darbo grupės nariai:
Kristina Zmitrovič, direktorės pavaduotoja ugdymui;
Jelena Glušakova, direktorės pavaduotoja ugdymui;
Nina Derevianko, direktorės pavaduotoja ugdymui;
Deividas Podleckis, karjeros konsultantas;
Eglė Sirvydytė, mobilioji konsultantė;
Jolanta Kadelskienė, lietuvių kalbos mokytoja;
Nina Žemaitėlienė, soc. pedagogė;
Alevtina Strumilienė, matematikos mokytoja;
Jelena Fomenko, rusų kalbos mokytoja;
Jelena Jermolenko, biologijos mokytoja;
Viktor Kirilov, mokinių tėvų atstovas;
Valerija Šarandina, mokinių atstovė.

Mokyklos absolvento Sergejaus Lisogoro nuotraukos „Ką gali rankos“

Kontaktai

Vilniaus „Saulėtekio“ mokykla-daugiafunkcis
centras


Kaminkelio g. 10, Vilniaus m.,
Vilniaus m. sav., LT-02182
Telefonas: (8 5) 2695522
El. paštas: rastine@sauletekio.vilnius.lm.lt

Parašyk mums

Pamokų laikas

1. 08:30 - 09:15
2. 09:25 - 10:10
3. 10:20 - 11:05
4. 11:30 - 12:15
5. 12:30 - 13:15
6. 13:25 - 14:10
7. 14:20 - 15:05
8. 15:15 - 16:00