Vaiko gerovės komisija (VGK)

VGK funkcijos:
• Įgyvendina teisės pažeidimų, alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto, nusikalstamumo, lankomumo ir kitokią prevenciją, vykdo prevencinius projektus;
• Šviečia mokyklos bendruomenę vaiko teisių apsaugos, teisės pažeidimų prevencijos, mokinių užimtumo ir kitais panašiais klausimais;
• Pagal įstatymą organizuoja ir koordinuoja švietimo pagalbos teikimą mokiniui, mokytojui, mokinio tėvams/globėjams, vaiko atstovams.
• Teikia siūlymus mokyklos vadovui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimo inicijavimo, siūlymus dėl socialinės paramos (maitinimo, aprūpinimo mokinio reikmenimis, it kt.) mokiniams teikimo, mokinių vežimo į mokyklą ir iš jos, mokinių sveikatos priežiūros mokykloje organizavimo.
• Atlieka mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), pirminį įvertinimą ir teikia rekomendacijų dėl specialiojo ugdymo(si) būdų, metodų, trukmės pritaikymo pedagogams, tėvams. Organizuoja ir koordinuoja ugdymo programų pritaikymą, individualizavimą, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių inkliuzija ir integracija. Tvarko specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių apskaitą mokykloje. Esant reikalui kreipiasi į Vilniaus miesto Pedagoginę-psichologinę tarnybą, Vaiko raidos centrą.
• Įvykus krizei mokykloje, organizuoja krizės valdymo priemones.

Veiklos tikslai:

1. Skatinantį ugdytinių asmenybės raidą saugioje ir sveikoje aplinkoje, užtikrinant mokinių saugumą mokykloje.
2. Mažinti įvairius rizikos veiksnius susijusius su nusikalstamumu, pamokų nelankymu, patyčiomis, smurtu ir žalingais įpročiais.
3. Tobulinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo organizavimą, mokinių integraciją ir inkliuziją.

Veiklos uždaviniai:
• Konsultuoti ir teikti ugdytiniams kvalifikuotą pedagoginę, socialinę, psichologinę ir specialiąją pedagoginę pagalbą.
• Sudaryti mokiniui palankias socializacijos ir ugdymo(si) sąlygas.
• Formuoti nuostatas ir vertybes, stiprinančias jauno žmogaus sveiką gyvenseną.
• Organizuoti ir koordinuoti renginius, klasės valandėles, projektus į prevecinę veiklą įtraukiant ko daugiau mokyklos bendruomenės narių. Taikyti ne tik didaktinius, bet ir įvairius vaizdinius, žaidybinius prevencijos metodus.
• Neleisti į mokyklą pašalinių, nepageidaujamų asmenų, kurie galėtų kelti grėsmę mokinaims.
• Užtikrinti, kad specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintys mokiniai lankytų numatytus užsiėmimus ir įsisavintų jiems pritaikytą ar individualizuotą programą. Stebėti ir analizuoti šių mokinių pasiekimus ir sunkumus.

Vaiko gerovės komisijos sudėtis:

 1. Nina Žemaitėlienė, vyr. socialinė pedagogė, komisijos pirmininkė
 2. Leokadija Misevičienė, vyr. socialinė pedagogė, komisijos pirmininkės pavaduotoja;
 3. Jūratė Čiburaitė-Šarmavičienė, lietuvių kalbos mokytoja, sekretorė;

Nariai:

 1. Jelena Glušakova, direktorės pavaduotoja ugdymui;
 2. Odeta Bazarnienė, direktorės pavaduotoja ugdymui;
 3. Zina Piličiauskienė, visuomenės sveikatos specialistė;
 4. Ingrida Ivanavičė, logopedė;
 5. Irena Milevskaja, pradinių klasių mokytoja (darbo tarybos pirmininkė);
 6. Jelena Butkevič, mokinių tėvų atstovė;
 7. Irina Liubinska, pradinių klasių mokytoja;
 8. Liudmila Janushkevich, pradinių klasių mokytoja;
 9. Jelena Karalienė, muzikos mokytoja;
 10. Jelena Jermolenko, biologijos vyr. mokytoja.

 

Informaciją pateikė Nina Žemaitėlienė

Atnaujinta 2018-09-10

Kontaktai

Vilniaus „Saulėtekio“ mokykla-daugiafunkcis
centras


Kaminkelio g. 10, Vilniaus m.,
Vilniaus m. sav., LT-02182
Telefonas: (8 5) 2695522
El. paštas: rastine@sauletekio.vilnius.lm.lt

Parašyk mums

Pamokų laikas

1. 08:30 - 09:15
2. 09:25 - 10:10
3. 10:20 - 11:05
4. 11:30 - 12:15
5. 12:30 - 13:15
6. 13:25 - 14:10
7. 14:20 - 15:05
8. 15:15 - 16:00