Mokyklos vizitinė kortelė

1986 m. Naujininkų mikrorajone įkurta 58-oji vidurinė mokykla,
2002 m. suteiktas naujas vardas: Vilniaus ,,Saulėtekio“ vidurinė mokykla.
2015 m. rugsėjo 1 d. prasidėjo naujas etapas, įkurta Vilniaus ,,Saulėtekio“ mokykla-daugiafunkcis centras.

Trečią dešimtmetį mokyklos moksleiviai sėkmingai socializuojasi į šalies visuomenę. Mokykla ypatinga tuo, jog joje mokosi vienuolikos tautinių mažumų atstovai ir vykdomas kompleksinis meninis ugdymas.

Mokykloje įgyvendinamas muzikos, choreografijos ir dailės kryptingas meninis ugdymas.
Ugdymo procesas organizuojamas pagal mokytojų menininkų parengtas individualizuotas ugdymo programas.
Muziką, šokį, dailę 1–10 klasėse dėsto meno dalykų specialistai.

Šalia bendrojo ugdymo sėkmingai įgyvendinamas dvikalbis ugdymas.
Parengtos ir įgyvendinamos individualizuotos dvikalbio ugdymo programos:
menų dalykai pradinėje ir pagrindinėje mokykloje dėstomi valstybine (lietuvių) kalba;
pradinėje mokykloje teikiami visų mokomųjų dalykų dvikalbio ugdymo pradmenys;
pagrindinėje mokykloje visi mokomieji dalykai dėstomi dviem kalbomis (rusų ir lietuvių).

Trečią dešimtmetį mokyklos pedagogai reikiamą dėmesį skiria ne tik žinioms, bet ir bendravimui ir bendradarbiavimui su ugdytiniais. Ugdymo procese taikomi pažangiausi pedagoginiai Asmeninės prasmės įsisąmoninimo (APM) ir Emocinio imitavimo (EIM) metodai. Minėti metodai, kaip auklėjamojo poveikio priemonės, visų dėstomų dalykų pamokose padeda sėkmingai formuoti ugdytinių idealus, dvasinių vertybių sistemą.

Ypatingas dėmesys mokykloje skiriamas moksleivių užimtumui po pamokų. Mokykloje yra neformalaus ugdymo būreliai: vokalinio muzikavimo, chorinio dainavimo studija, šiuolaikinės muzikos studija, garso ir vaizdo įrašų studija, šiuolaikinių  šokių studija, dailės studija, kt. būreliai.

Sudaromos palankios sąlygos pradinių klasių mokiniams mokykloje ugdytis  veikiančiose Visos dienos mokyklos grupėse.

Mokytojai nuolat kelia savo kvalifikacinę kategoriją, lanko kursus ir seminarus.

Mokyklos bendruomenė aktyviai dalyvauja mokyklos, šalies ir tarptautiniuose projektuose.

Mokykloje veikia savivaldos institucijos: Mokyklos taryba, Mokytojų taryba, Mokinių taryba, Darbo taryba, Mokytojų profesinė sąjunga.

Mokyklos bendruomenei vadovauja mokyklos direktorė Reiza Zinkevičienė.

2022– 2023 m.m. mokykloje yra 24 klasių komplektai: ugdomi priešmokyklinio ugdymo vaikai – 2 grupės, pradinėje mokykloje – 10 komplektai, pagrindinėje – 12 komplektų. Mokykloje mokosi 560 mokinių.

Dirba 66 mokytojai. Mokiniams pagalbą teikia  pagalbos specialistai (2 socialiniai pedagogai, logopedas). Veikia biblioteka ir skaitykla.

Mokykloje yra 35 kabinetai, pradinio ugdymo klasės, aktų ir sporto salės.
Įrengtos dvi kompiuterių klasės, kur ugdomi pradinės ir pagrindinės mokyklos mokiniai.
Visi mokomieji kabinetai yra kompiuterizuoti, 8 kabinetuose įrengtos interaktyvios lentos, 18 – projektorių, atnaujintos mokytojų darbo vietos. Ugdymo procese naudojama vaizdo aparatūra, kompiuteriai, projektoriai ir kita technika. Mokykla aprūpinama gamtos ir technologijų mokslo priemonėmis.

Mokyklos logo

2015 Mokyklos LOGO

Kontaktai

Vilniaus „Saulėtekio“ mokykla-daugiafunkcis
centras


Kaminkelio g. 10, Vilniaus m.,
Vilniaus m. sav., LT-02182
Telefonas: (8 5) 2695522
El. paštas: rastine@sauletekio.vilnius.lm.lt

Parašyk mums

Pamokų laikas

1. 08:30 – 09:15
2. 09:25 – 10:10
3. 10:20 – 11:05
4. 11:30 – 12:15
5. 12:35 – 13:20
6. 13:30 – 14:15
7. 14:20 – 15:05
8. 15:15 – 16:00