Savivalda

Mokyklos taryba
Metodinė taryba
Mokytojų taryba
Mokytojų profesinė sąjunga
Klasių tėvų komitetai
Mokinių taryba

MOKYKLOS TARYBA – aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, telkianti moksleivių, jų tėvų, pedagogų atstovus svarbiausiems mokyklos veiklos tikslams numatyti, uždaviniams spręsti.
1. Mokyklos tarybos nuostatus tvirtina mokytojų taryba.
2. Mokyklos tarybą sudaro 5 tėvai, 8 mokytojai, 6 mokiniai (9-10 klasių).
3. Mokytojus į mokyklos tarybą renka mokytojų taryba, moksleivius – visuotinis moksleivių susirinkimas, tėvus – visuotinis tėvų susirinkimas.
4. Mokyklos tarybos pirmininką renka mokyklos tarybos nariai.
5. Mokyklos tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai visų jos narių. Be mokyklos tarybos narių į posėdžius gali būti kviečiami mokyklos vadovai, su nagrinėjamu klausimu susiję žmonės.
6. Mokyklos tarybos nutarimus, kurie prieštarauja mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, mokyklos direktorius prašo svarstyti iš naujo.
7. Mokyklos taryba už veiklą atsiskaito ją rinkusiems mokyklos bendruomenės nariams.
8. Švietimo įstaigos steigėjas, švietimo priežiūrą vykdančios institucijos nustačiusios, kad tarybos priimami sprendimai prieštarauja įstatymams ir kitiems mokyklos veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, siūlo mokyklos tarybai juos svarstyti iš naujo. Mokyklos tarybai atsisakius, ginčas sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka.

Mokyklos tarybos funkcijos.
1. Nustato mokyklos veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis.
2. Aprobuoja mokyklos individualų ugdymo planą ir ugdymo organizavimo tvarką, veiklos programą, nuostatus, vidaus darbo tvarkos taisykles.
3. Aptaria siūlymus dėl vadovėlių užsakymo, moksleivių žinių ir gebėjimų vertinimo sistemos patikrinimo, papildomos veiklos ir renginių organizavimo.
4. Teikia siūlymus mokyklos direktoriui priimant darbuotojus ir vertinant jų darbo rezultatus; vertina mokyklos vadovų veiklą, pareiškia nuomonę jiems atestuojantis.
5. Mokytojų tarybos teikimu sprendžia moksleivių šalinimo iš mokyklos klausimus.
6. Inicijuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą.
7. Skiria atstovus į pedagogų atestacijos komisiją ir stebėtojus į viešo konkurso laisvai direktoriaus vietai užimti komisiją.
8. Kontroliuoja mokyklos ūkinę ir finansinę veiklą.
9. Gali sustabdyti kitų mokyklos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisingumą ištirs kompetentingos institucijos.

Mokyklos taryba
2021-2022 m.m.

 

 

 

Pirmininkė

Pirmininkės pavaduotoja ir sekretorė

Jelena Glušakova

Nina Žemaitėlienė

Narių: 19

 

Pedagogai:

Eil. Nr.Pavardė, vardasDėstomas dalykas
1.Glušakova JelenaRusų kalbos mokytoja
2.Beliavskij GenadijTechnologijos mokytojas
3.Anisimova GalinaMatematikos mokytoja
4.Žemaitėlienė NinaSoc. pedagogė
5.Misevičienė LeokadijaSoc. pedagogė
6.Oksana BorodinaPriešmokyklinio ugdymo mokytoja
7.Liubinska IrinaPrad. ugdymo mokytoja
8.Milevskaja IrenaPrad. ugdymo mokytoja

 

 

Mokiniai:

Eil. Nr.Pavardė, vardasKlasė
1.Tiukša Deivid 10 mch
2.Pervuškina Gabrielė  9md
3.Leščinskaja Anastasija5mch
4.Devkš Timofej8mch
5.Kulpa Izabela 10 mch
6.Rodz Valerija8mch

 

 

Tėvai:

Eil. Nr.Pavardė, vardas
1.Devkš Aleksandr
2.Tatjana Miklienė
3.Lukaševič Natalija
4.Istomina Jana
5.Bil Julija

 

 

 Mokyklos tarybos pirmininkė:
direktorės pavaduotoja ugdymui Jelena Glušakova.
Telefonas: (8-5) 2695355

METODINĖ TARYBA

Metodinė taryba – mokyklos savivaldos institucija, organizuojanti pedagogų metodinę veiklą. Ją sudaro direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir metodinių  grupių pirmininkai.

                                                  2021 – 2022 m.m. Metodinė taryba

 1. Reiza Zinkevičienė, mokyklos direktorė, metodinės tarybos pirmininkė.
 2. Odeta Bazarnienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, metodinės tarybos posėdžių sekretorė.
 3. Tatjana Balkuvienė, muzikos mokytoja metodininkė, menų, fizinio ugdymo ir technologijų metodinės grupės pirmininkė, narė.
 4. Svetlana Švaiko, rusų kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė, narė.
 5. Natalija Valerina, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja, pradinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė, narė.
 6. Zina Piličiauskienė, dorinio ugdymo vyresnioji mokytoja, gamtamokslinio ir socialinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė, narė.
 7. Alevtina Strumilienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, matematikos vyresnioji mokytoja, narė.
 8. Jelena Tiurina, chemijos-biologijos vyresnioji mokytoja, narė.
 9. Liudmila Janushkevich, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja, narė.
 10. Ingrida Ivanavičė, istorijos vyresnioji mokytoja, rusų kalbos ir literatūros, istorijos ir pilietiškumo ugdymo metodinės grupės pirmininkė, narė.
 11. Jūratė Čiburaitė-Šarmavičienė, lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja, lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkė, narė.

 

 

Metodinė taryba koordinuoja mokyklos metodinę veiklą, skleidžia naujas pedagogines idėjas.
Metodinę tarybą sudaro direktorės pavaduotojos ugdymui, kurios atlieka dalykinių metodikos grupių koordinatoriaus funkcijas, ir metodinių grupių pirmininkai. Metodinės tarybos pirmininkė – mokyklos direktorė Reiza Zinkevičienė.
Metodinė taryba veikia pagal mokyklos direktoriaus patvirtintą metodinės tarybos darbo reglamentą.
Metodinė taryba skatina mokytojus plėsti savo dalykinę pedagoginę kompetenciją, dalintis gerąja darbo patirtimi su mokyklos, miesto bei šalies pedagogais, aktyviai dalyvauti rengiant tradicines šalies mokslines metodines konferencijas.
Metodinė taryba numato metodinių grupių strategiją ir planuoja veiklą.

————-

MOKYTOJŲ TARYBA
Mokytojų taryba – nuolat veikianti savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro mokyklos direktorius ir pavaduotojai, visi mokykloje dirbantys mokytojai, auklėtojai, sveikatos priežiūros darbuotojai, psichologas, socialinis ir specialusis pedagogas, bibliotekininkai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai.

Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip vieną kartą per trimestrą bei prasidedant ir baigiantis mokslo metams. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 tarybos narių. Į posėdžius gali būti kviečiami ir kitų mokyklos savivaldos institucijų atstovai. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma.

Mokytojų taryba:

 • aptaria praktinius švietimo reformos įgyvendinimo klausimus;
 • svarsto valstybės nustatytų švietimo standartų įgyvendinimą, optimalių mokymosi sąlygų sudarymą, ugdymo turinio atnaujinimą;
 • analizuoja ugdymo planų, mokyklos veiklos ir ugdymo programų realizavimą;
 • aprobuoja ugdymo turinio dalį, atitinkančią mokyklos filosofiją;
 • kartu su mokyklos specialiuoju pedagogu, psichologu, sveikatos priežiūros darbuotoju aptaria moksleivių sveikatos, saugos darbe, mokymosi, poilsio ir mitybos klausimus;
 • teikia siūlymus dėl mokyklos vadovų atestacijos.

——————

KLASIŲ TĖVŲ KOMITETAI

Klasių tėvų komitetus kiekvienų mokslo metų pradžioje klasės moksleivių tėvai renka balsų dauguma savo susirinkimuose.
Klasių tėvų komitetus sudaro 3 – 5 nariai.
Klasės tėvų komitetas:

 • išsirenka pirmininką;
 • kartu su klasės auklėtojais planuoja klasės tėvų susirinkimus, renginius moksleiviams, teikia pagalbą juos organizuojant;
 • padeda klasės auklėtojams spręsti iškilusias organizacines problemas;
 • teikia pagalbą klasės auklėtojams sprendžiant moksleivių lankomumo ir drausmės problemas.

 —————–

MOKINIŲ TARYBA

2021-2022 m. m. Mokinių taryba

 

Mokinių tarybos pirmininkas: Timofej Devkš

Mokinių tarybos pirmininko padėjėjos: Izabela Kulpa, Veronika Čerkašina

Mokinių tarybos sekretorė:  Anastasija Sidorova

Mokinių tarybos kuratorė:  Jelena Tiurina

Mokiniu tarybos nuostatai 2020-2021m.m. 

Mokinių Tarybos modelis

Mokinių tarybos nariai:

6md- D. Boreikis, N. Plotnikov

6mch- E. Blinov, A. Požidajeva, M. Khaniukov

7 mch- M. Borodin, G. Lesinaitė, O. Zmitrovič

7 md-  M. Arak, D. Vincelovič

8mch- S. Chubarkova, K. Legen, K. Romialytė, A. Spivak, M. Kaminska, B. Lukaševič

8md – A. Bilosstennij, D. Žolnerova, A. Kozlovskaja, E. Butrimaitė, D. Petkevič

9 mch- A. Kamneva

9md-  M. Parchomenko

10 mch-  D. Tiukša

 

 

 

 

 

Kontaktai

Vilniaus „Saulėtekio“ mokykla-daugiafunkcis
centras


Kaminkelio g. 10, Vilniaus m.,
Vilniaus m. sav., LT-02182
Telefonas: (8 5) 2695522
El. paštas: rastine@sauletekio.vilnius.lm.lt

Parašyk mums

Pamokų laikas

1. 08:30 – 09:15
2. 09:25 – 10:10
3. 10:20 – 11:05
4. 11:30 – 12:15
5. 12:35 – 13:20
6. 13:30 – 14:15
7. 14:20 – 15:05
8. 15:15 – 16:00