Savivalda

Mokyklos taryba
Metodinė taryba
Mokytojų taryba
Mokytojų profesinė sąjunga

Klasių tėvų komitetai
Mokinių taryba

Darbo taryba

MOKYKLOS TARYBA – aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, telkianti moksleivių, jų tėvų, pedagogų atstovus svarbiausiems mokyklos veiklos tikslams numatyti, uždaviniams spręsti.
1. Mokyklos tarybos nuostatus tvirtina mokytojų taryba.
2. Mokyklos tarybą sudaro 5 tėvai, 8 mokytojai, 6 mokiniai (9-10 klasių).
3. Mokytojus į mokyklos tarybą renka mokytojų taryba, moksleivius – visuotinis moksleivių susirinkimas, tėvus – visuotinis tėvų susirinkimas.
4. Mokyklos tarybos pirmininką renka mokyklos tarybos nariai.
5. Mokyklos tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai visų jos narių. Be mokyklos tarybos narių į posėdžius gali būti kviečiami mokyklos vadovai, su nagrinėjamu klausimu susiję žmonės.
6. Mokyklos tarybos nutarimus, kurie prieštarauja mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, mokyklos direktorius prašo svarstyti iš naujo.
7. Mokyklos taryba už veiklą atsiskaito ją rinkusiems mokyklos bendruomenės nariams.
8. Švietimo įstaigos steigėjas, švietimo priežiūrą vykdančios institucijos nustačiusios, kad tarybos priimami sprendimai prieštarauja įstatymams ir kitiems mokyklos veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, siūlo mokyklos tarybai juos svarstyti iš naujo. Mokyklos tarybai atsisakius, ginčas sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka.

Mokyklos tarybos funkcijos.
1. Nustato mokyklos veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis.
2. Aprobuoja mokyklos individualų ugdymo planą ir ugdymo organizavimo tvarką, veiklos programą, nuostatus, vidaus darbo tvarkos taisykles.
3. Aptaria siūlymus dėl vadovėlių užsakymo, moksleivių žinių ir gebėjimų vertinimo sistemos patikrinimo, papildomos veiklos ir renginių organizavimo.
4. Teikia siūlymus mokyklos direktoriui priimant darbuotojus ir vertinant jų darbo rezultatus; vertina mokyklos vadovų veiklą, pareiškia nuomonę jiems atestuojantis.
5. Mokytojų tarybos teikimu sprendžia moksleivių šalinimo iš mokyklos klausimus.
6. Inicijuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą.
7. Skiria atstovus į pedagogų atestacijos komisiją ir stebėtojus į viešo konkurso laisvai direktoriaus vietai užimti komisiją.
8. Kontroliuoja mokyklos ūkinę ir finansinę veiklą.
9. Gali sustabdyti kitų mokyklos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisingumą ištirs kompetentingos institucijos.

Mokyklos taryba
2023-2024m.m.

 

 

 

Pirmininkė

Pirmininkės pavaduotoja ir sekretorė

Jelena Glušakova

Nina Žemaitėlienė

Narių: 19

 

Pedagogai:

Eil. Nr.Pavardė, vardasDėstomas dalykas, telefonas
1.Glušakova JelenaDirektorės pavaduotoja ugdymui,rusų kalbos mokytoja,865997728
2.Liugienė LinaDirektorės pavaduotoja ūkio reikalams, 861470408
3.Anisimova GalinaMatematikos mokytoja,867790171
4.Žemaitėlienė NinaSocialinė pedagogė,868470803
5.Misevičienė LeokadijaSocialinė pedagogė,868734949
6.Šablinskaja NatalijaPriešmokyklinio ugdymo mokytoja,860285106
7.Liubinska IrinaPradinio  ugdymo mokytoja,861469409
8.Milevskaja IrenaPradinio ugdymo mokytoja, 868747558

 

 

Mokiniai:

Eil. Nr.Pavardė, vardasKlasė
1.Rodz Valerija10mch
2.Marcel Margarita7mch
3.Leščinskaja Anastasija7mch
4.Novikova Milana7mch
5.Lukaševič Božena10mch
6.Devkš Timofej10mch

 

 

Tėvai:

Eil. Nr.Pavardė, vardas,klasėTelefonas
1.Devkš Aleksandr865788142
2.Miklienė Tatjana860421397
3.Lukaševič Natalija868550301
4.Brunova Larisa862856854
5.Bil Julija865257617

Mokyklos tarybos komisijų sąrašas

2023-2024 m. m.

Pirmininkė                                               Jelena Glušakova

Pirmininkės pavaduotoja ir sekretorė     Nina Žemaitėlienė

 

Komisija „Mokykla ir šeima“

Pirmininkė   N. Šablinskaja

Narys            A. Devkš

 

Ūkio dalies komisija

Pirmininkė   L. Liugienė

Narys            T. Devkš

 

Ugdymo komisija

Pirmininkė   N. Lukaševič

Narė              M. Marcel

 

Mokinių sveikatos ir apsaugos komisija

Pirmininkė   T. Miklienė

Narė              A. Leščinskaja

 

Skundų nagrinėjimo komisija

Pirmininkė   N. Žemaitėlienė

Nariai           J. Bil, O. Lukaševič

 

Mokyklos kontrolės komisija

Pirmininkė   I. Liubinska

Nariai           V. Rodz

 

Rėmėjų ir juristų komisija

Pirmininkė   I. Milevskaja

Nariai           M. Novikova

 

Komisija „Paramos fondas“

Pirmininkė   L. Misevičienė

Nariai           G. Anisimova

 

 

METODINĖ TARYBA

Metodinė taryba – mokyklos savivaldos institucija, organizuojanti pedagogų metodinę veiklą. Ją sudaro direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir metodinių  grupių pirmininkai.

                                                  2023 – 2024 m.m. Metodinė taryba

 1. Reiza Zinkevičienė, mokyklos direktorė, metodinės tarybos pirmininkė.
 2. Odeta Bazarnienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, metodinės tarybos posėdžių sekretorė.
 3. Tatjana Sotnikova, muzikos mokytoja, menų metodinės grupės pirmininkė, narė.
 4. Jelena Glušakova,direktorės pavaduotoja ugdymui, rusų kalbos vyresnioji mokytoja,narė.
 5. Natalija Valerina, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja, pradinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė, narė.
 6. Diana Rusina, biologijos  mokytoja,dorinio ugdymo, tiksliųjų mokslų, gamtamokslinio ir fizinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė, narė.
 7. Alevtina Strumilienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, matematikos vyresnioji mokytoja, narė.
 8. Vilma Veličkienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja, narė.
 9. Karina Karadžovienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja, humanitarinių ir socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė, narė.
 10. Jūratė Čiburaitė-Šarmavičienė, lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja, lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkė, narė.

 

 

Metodinė taryba koordinuoja mokyklos metodinę veiklą, skleidžia naujas pedagogines idėjas.
Metodinę tarybą sudaro direktorės pavaduotojos ugdymui, kurios atlieka dalykinių metodikos grupių koordinatoriaus funkcijas, ir metodinių grupių pirmininkai. Metodinės tarybos pirmininkė – mokyklos direktorė Reiza Zinkevičienė.
Metodinė taryba veikia pagal mokyklos direktoriaus patvirtintą metodinės tarybos darbo reglamentą.
Metodinė taryba skatina mokytojus plėsti savo dalykinę pedagoginę kompetenciją, dalintis gerąja darbo patirtimi su mokyklos, miesto bei šalies pedagogais, aktyviai dalyvauti rengiant tradicines šalies mokslines metodines konferencijas.
Metodinė taryba numato metodinių grupių strategiją ir planuoja veiklą.

————-

MOKYTOJŲ TARYBA
Mokytojų taryba – nuolat veikianti savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro mokyklos direktorius ir pavaduotojai, visi mokykloje dirbantys mokytojai, auklėtojai, sveikatos priežiūros darbuotojai, psichologas, socialinis ir specialusis pedagogas, bibliotekininkai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai.

Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip vieną kartą per trimestrą bei prasidedant ir baigiantis mokslo metams. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 tarybos narių. Į posėdžius gali būti kviečiami ir kitų mokyklos savivaldos institucijų atstovai. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma.

Mokytojų taryba:

 • aptaria praktinius švietimo reformos įgyvendinimo klausimus;
 • svarsto valstybės nustatytų švietimo standartų įgyvendinimą, optimalių mokymosi sąlygų sudarymą, ugdymo turinio atnaujinimą;
 • analizuoja ugdymo planų, mokyklos veiklos ir ugdymo programų realizavimą;
 • aprobuoja ugdymo turinio dalį, atitinkančią mokyklos filosofiją;
 • kartu su mokyklos specialiuoju pedagogu, psichologu, sveikatos priežiūros darbuotoju aptaria moksleivių sveikatos, saugos darbe, mokymosi, poilsio ir mitybos klausimus;
 • teikia siūlymus dėl mokyklos vadovų atestacijos.

——————

KLASIŲ TĖVŲ KOMITETAI

Klasių tėvų komitetus kiekvienų mokslo metų pradžioje klasės moksleivių tėvai renka balsų dauguma savo susirinkimuose.
Klasių tėvų komitetus sudaro 3 – 5 nariai.
Klasės tėvų komitetas:

 • išsirenka pirmininką;
 • kartu su klasės auklėtojais planuoja klasės tėvų susirinkimus, renginius moksleiviams, teikia pagalbą juos organizuojant;
 • padeda klasės auklėtojams spręsti iškilusias organizacines problemas;
 • teikia pagalbą klasės auklėtojams sprendžiant moksleivių lankomumo ir drausmės problemas.

 —————–

MOKINIŲ TARYBA

2022-2023 m. 

Mokinių tarybos pirmininkas: Timofej Devkš (9mch)

Mokinių tarybos pirmininko padėjėjai: Mantas Trubač (9mch), Valerija Rodz (9mch)

Mokinių tarybos sekretorė: Božena Lukaševič (9mch)

Mokinių tarybos kuratorė: direktorės pavaduotoja ugdymui Vilma Veličkienė

 

Mokinių tarybos nariai:

5chd– Artiom Slepokurovas,  Daniel Bajega

5mch– Aleksandra Januškevič, David Degtiarov

6mch-Milana Novikova, Milana Podoliak, Ariadna Podoliak,Anastasia Leščinskaja, Kryžinauskaitė Karolina, Marcel Margarita, Kucherenko Anastasija.

6chd– LutskevichVictoria, Miliauskaitė Greta

7md– Marat Zablockij, Alesia  Filipova.

7mch-Ernest Blinov, Viktorija Slonevska, Artiom Fiodorov.

8mch-Gerda Lesinaitė, Evelina Tarasevič

8md– Nikita Kiija, Kevin Jesenov

9mch– Kamila Legen, Artiom Spivak, Demjan Spivak

9md–  Daniela Petkevič, Rudenko Alina

10 md– Margarita Parchomenko

10 mch-Aleksandra Ivaško, Anastasija Zakšauskaitė

 

Mokiniu tarybos nuostatai 2022-2023m.m.

 

 

 

Informacija atnaujinta 2022-10-27

 

 

 

Kontaktai

Vilniaus „Saulėtekio“ mokykla-daugiafunkcis
centras


Kaminkelio g. 10, Vilniaus m.,
Vilniaus m. sav., LT-02182
Telefonas: (8 5) 2695522
El. paštas: rastine@sauletekio.vilnius.lm.lt

Parašyk mums

Pamokų laikas

1. 08:30 – 09:15
2. 09:25 – 10:10
3. 10:20 – 11:05
4. 11:30 – 12:15
5. 12:35 – 13:20
6. 13:30 – 14:15
7. 14:20 – 15:05
8. 15:15 – 16:00