Mokinių priėmimas į mokyklą

Priimti nuo 2023-09-01 į

1-aisas klasės mokiniai

(ID numeris):

Priimti nuo 2023-09-01 į

2-10 klasės mokiniai

(ID numeris):

 1. MOK-97186
 2. MOK-93919
 3. MOK-98580
 4. MOK-103366
 5. MOK-104537
 6. MOK-108042
 7. MOK-108057
 8. MOK-108973
 9. MOK-109756
 10. MOK-111318
 11. MOK-111612
 12. MOK-111740
 13. MOK-113764
 14. MOK-113988
 15. MOK-110799
 16. MOK-114231
 17. MOK-115242
 18. MOK-115293
 19. MOK-115292
 20. MOK-110109
 21. MOK-91022
 22. MOK-92539
 23. MOK-92668
 24. MOK-92777
 25. MOK-93820
 26. MOK-94178
 27. MOK-94052
 28. MOK-94195
 29. MOK-94220
 30. MOK-94342
 31. MOK-95073
 32. MOK-96077
 33. MOK-96132
 34. MOK-96270
 35. MOK-97278
 36. MOK-97826
 37. MOK-98529
 38. MOK-99715
 39. MOK-99759
 40. MOK-99779
 41. MOK-99864
 42. MOK-100213
 43. MOK-100243
 44. MOK-100274
 45. MOK-100417
 46. MOK-100894
 47. MOK-100908
 48. MOK-100917
 49. MOK-101105
 50. MOK-101196
 51. MOK-101242
 52. MOK-101377
 53. MOK-101723
 54. MOK-102742
 55. MOK-103104
 56. MOK-109389
 57. MOK-100247
 58. MOK-93583
 59. MOK-102071
 1. MOK-113336
 2. MOK-115073
 3. MOK-115300
 4. MOK-111450
 5. MOK-92236
 6. MOK-115072
 7. MOK-101596
 8. MOK-111589
 9. MOK-101274
 10. MOK-115154
 11. MOK-114230
 12. MOK-103566
 13. MOK-101276
 14. MOK100694
 15. MOK-113673
 16. MOK-109757
 17. MOK-95203
 18. MOK-114229
 19. MOK-104791
 20. MOK-110207
 21. MOK-97696
 22. MOK-114528
 23. MOK-114512
 24. MOK-115309
 25. MOK-108871
 26. MOK-110068
 27. MOK-110111
 28. MOK-110195
 29. MOK-113340
 30. MOK-105003
 31. MOK-105160
 32. MOK-105176
 33. MOK-105538
 34. MOK-105620
 35. MOK-106315
 36. MOK-106737
 37. MOK-106788
 38. MOK-106792
 39. MOK-107500
 40. MOK-107850
 41. MOK-107865
 42. MOK-107920
 43. MOK-108028
 44. MOK-107958
 45. MOK-108171
 46. MOK-108409
 47. MOK-108461
 48. MOK-108530
 49. MOK-91685
 50. MOK-92954
 51. MOK-92986
 52. MOK-93931
 53. MOK-94192
 54. MOK-94270
 55. MOK-94838
 56. MOK-106313
 57. MOK-106155
 58. MOK-103667
 59. MOK-103455
 1. MOK-101363
 2. MOK-98297
 3. MOK-97274
 4. MOK-96624
 5. MOK-95970
 6. MOK-95515
 7. MOK-106841
 8. MOK-107846
 9. MOK-110398
 10. MOK-111611
 11. MOK-112029
 12. MOK-112281
 13. MOK112282
 14. MOK-101805
 15. MOK-96651
 16. MOK-93524
 17. MOK-115736
 18. MOK-115066
 19. MOK-97696
 20. MOK-115046
 21. MOK-107246
 22. MOK-104272
 23. MOK-101165
 24. MOK-102912
 25. MOK-101202
 26. MOK-101490
 27. MOK-10778
 28. MOK-104775
 29. MOK-103852
 30. MOK-99781
 31. MOK-104434
 32. MOK-100639
 33. MOK-100782
 34. MOK-102246
 35. MOK-100536
 36. MOK-99672
 37. MOK-100185
 38. MOK-96094
 39. MOK-96240
 40. MOK-106320
 41. MOK-102819
 42. MOK-104345
 43. MOK-104255
 44. MOK-90754
 45. MOK-99646
 46. MOK-96376
 47. MOK-100805
 48. MOK-101110
 49. MOK-101368
 50. MOK-99760
 51. MOK-101374
 52. MOK-101339
 53. MOK-100854
 54. MOK-102268
 55. MOK-103147
 56. MOK-94859
 57. MOK-113533
 58. MOK-104142
 59. MOK-101164
 1. MOK-101164
 2. MOK-95407
 3. MOK-109938
 4. MOK-111576
 5. MOK-111074
 6. MOK-105529
 7. MOK-115094
 8. MOK-104868
 9. MOK-99828
 10. MOK-97542
 11. MOK-111417
 12. MOK-98129
 13. MOK-97652
 14. MOK-101731
 15. MOK-103299
 16. MOK-109349

 

Informacija atnaujinta 2023-06-05

SPRENDIMAS

DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Informuojame, jog 2023 m. sausio 1 d. įsigaliojo LR Švietimo įstatymo (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.1480/asr) pakeitimai, kuriuose pažymimos nuostatos dėl priešmokyklinio ugdymo: nuo kokio amžiaus vaikai gali pradėti ugdytis priešmokyklinio ugdymo grupėse ir kokiais atvejais reikia kreiptis į Pedagoginę psichologinę tarnybą (toliau – PPT) dėl vaiko įvertinimo.

Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.  priešmokyklinis ugdymas pradedamas:

1)      2017 m. gimusiems vaikams – privalomas priešmokyklinis ugdymas;

2)      2018 m. sausio 1 d. – balandžio 30 d. gimusiems vaikams – pradedamas teikti priešmokyklinis ugdymas, atsižvelgus į tėvų (globėjų) sprendimą;

3)      2018 m. gegužės 1 d. – rugsėjo 1 d. gimusiems vaikams – gali būti pradedamas teikti priešmokyklinis ugdymas, atlikus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos vertinimą PPT. Tėvai (globėjai) kreipiasi į PPT (ne vėliau kaip iki rugpjūčio 14 d.) dėl vaiko įvertinimo pradėti priešmokyklinį ugdymą. Gavę PPT išvadą-rekomendaciją, dėl tolesnio vaiko ugdymo galutinį sprendimą priima tėvai (globėjai).

Primename, kad Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytais atvejais ir tvarka (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/10626e14675511ecb2fe9975f8a9e52e/asr) įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, priešmokyklinis ugdymas gali trukti dvejus metus tiems vaikams, kurie pagal priešmokyklinio ugdymo programą pradėjo būdami 5 metų. Jei vaikai pradėjo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, kai jiems tais kalendoriniais metais suėjo 6 metai, priešmokyklinis ugdymas negali trukti dvejus metus ir jokios išimtys nėra numatytos.

LR Socialinės paramos mokiniams įstatymo (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.279123/asr) 3 punktas reglamentuoja „Mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje ar antroje klasėje, mokykla organizuoja nemokamus pietus, kurie skiriami šio įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka nevertinant gaunamų pajamų.“. Pažymima, jog vaikų maitinimas apmokamas vienerius arba dvejus metus, kol vaikas lanko priešmokyklinio ugdymo grupę.

Žiūrėti skaidres:

IU ir PU TA pakeitimai – 2023-01-30 (Vilniaus m.)

Gerbiamieji tėvai (globėjai),

pranešame, kad nuo 2023 metų sausio 1 d. informacinėje sistemoje yra rodomi prašymai ir tų tėvų (globėjų), kurie pageidauja, kad jų vaikai nuo 2023 metų rudens pradėtų lankyti Vilniaus miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigas

Taip pat primename, kad nuo kovo 1 d. iki 10 d. https://svietimas.vilnius.lt/ tėvai turės galimybę pasitikrinti, ar pasirinktose įstaigose yra formuojamos jų vaikų amžiaus grupės bei kiek vaikų planuojama priimti. Pažymime, kad tėvai gali redaguoti prašymus, jų pateikimo (redagavimo) data nedaro įtakos vietai eilėje. Galima pasirinkti iki penkių įstaigų. Eilė gali keistis dėl to, kad vilniečių prašymai yra registruojami/redaguojami nuolat (išskyrus grupių formavimo metu, kovo 18-31 dienomis).

Grupės bus formuojamos nuo kovo 18 d. iki 31 d. Tėvai, kurie gaus pranešimą dėl vaiko priskyrimo į ugdymo įstaigą, per 10 k.d. turės pasirašyti el. ugdymo sutartis. Vaikai, kurių tėvai nepatvirtino darželio lankymo ir nepasirašė el. ugdymo sutarties, bus išbraukiami iš sąrašo ir apie atsiradusias laisvas vietas pranešama laukiantiems eilės tvarka.

Informuojame, kad po grupių formavimo laisvos vietos skelbiamos https://svietimas.vilnius.lt/. Atkreipiame dėmesį, kad į atsilaisvinusias vietas vaikai, pagal tinkamą amžių, yra priimami nuolat.

Kilus klausimams, maloniai prašome kreiptis į atsakingus už vaikų priėmimą ikimokyklinio ugdymo skyriaus specialistus.

SPRENDIMAS dėl  priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo ir Vilniaus miesto savialdybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapių patvirtinimo

Primename, kad š. m. kovo 1 d. prasideda priėmimas į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas

Priėmimo tvarka 2022-2023

Priėmimo grafikas 2022m.

Konfidencialumo pasižadėjimo forma įstaigoms 2022

2023 M. MOKINIŲ IR AUKLĖTOJŲ SKYRIMAS Į KLASES 2023 m.

Mokinių priėmimo aprašas 2023 m.

Priėmimo aprašas į priešmokyklinę grupę 2023 m.

Informacija atnaujinta 2023-03-01

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS ,,SAULĖTEKIO“ MOKYKLĄ-DAUGIAFUNKCĮ CENTRĄ IR IŠVYKIMO IŠ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO TVARKOS APRAŠAS

2021-mokinių-priėmimo-aprašas

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

Tvarka_2021

Primename, kad š. m. balandžio 18-30 d. vyksta vaikų priskyrimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes. Tėvai (globėjai) iki š. m. gegužės 31 d. elektroniniu būdu turi pasirašyti ugdymo sutartis su įstaiga, kurioje gaus vietą. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad šiuo metu sistema ruošiama sutarčių pasirašymui elektroniniu būdu, todėl tėvelius (globėjus), esant poreikiui ir kylant klausimams, apie tai informuokite. Papildoma informacija apie sutarčių pasirašymą elektroniniu būdu ir reikiamų dokumentų pateikimą bus pranešta vėliau. Tėvai (globėjai) visą informaciją apie pateiktą prašymą ir įvykusį priėmimą gali rasti čia: https://svietimas.vilnius.lt. Pažymima, kad reaguojant į šiandieninę susiklosčiusią situaciją, klausimai dėl sutarčių pasirašymo ir dokumentų pateikimo turi būti sprendžiami lanksčiai, ieškant kiekvienai šeimai patogaus būdo, konstruktyviai bendradarbiaujant. Prašome nesiųsti tėvų (globėjų) spręsti iškilusių nesusipratimų į savivaldybę, o geranoriškai teikti pagalbą, susisiekti su priėmimą vykdančiomis Skyriaus specialistėmis, aiškintis situaciją ir tada informuoti tėvus (globėjus). Kviečiame bendrauti su kiekviena šeima individualiai, teikti reikiamą informaciją ir vykdyti pozityvią komunikaciją.

——————————-

Kontaktai

Vilniaus „Saulėtekio“ mokykla-daugiafunkcis
centras


Kaminkelio g. 10, Vilniaus m.,
Vilniaus m. sav., LT-02182
Telefonas: (8 5) 2695522
El. paštas: rastine@sauletekio.vilnius.lm.lt

Parašyk mums

Pamokų laikas

1. 08:30 – 09:15
2. 09:25 – 10:10
3. 10:20 – 11:05
4. 11:30 – 12:15
5. 12:35 – 13:20
6. 13:30 – 14:15
7. 14:20 – 15:05
8. 15:15 – 16:00