Naudinga mokiniams

Mokinių teisės ir pareigos

Mokinių teisės

 1. Teisė į informaciją. Mokiniai turi teisę sužinoti, kokios mokyklos veikia, kokias švietimo programas jos teikia, kokias mokymo formas galima pasirinkti.
 2. Teisė mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius, gauti geros kokybės ugdymą.
 3. Teisė į nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą. Jie turi žinoti, pagal kokius kriterijus ir kaip vertinami jų pasiekimai mokykloje.
 4. Teisė sulaukus 14 metų savarankiškai pasirinkti dorinio ugdymo – tikybos arba etikos – programą.
 5. Teisė gauti švietimo pagalbą: psichologinę, specialiąją pedagoginę, socialinę pedagoginę, švietimo informacinę pagalbą, tai pat profesinio orientavimo specialistų patarimus, kokią profesiją pasirinkti.
 6. Teisė mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje. Mokymosi krūvis ir aplinka turi atitikti higienos reikalavimus.
 7. Teisė dalyvauti mokyklos savivaldoje. Mokiniai gali burtis į asociacijas, sąjungas, kitas organizacijas, kurios apibrėžtos mokyklos įstatuose. Aukščiausia mokyklos savivaldos institucija yra mokyklos taryba, į kurią turi įeiti ir mokiniai. Jie dalyvauja mokyklai priimant svarbius sprendimus.

Mokinių pareigos

 • Pareiga mokytis.
 • Pareiga laikytis sutartyje su mokykla nustatytų sąlygų, mokyklos vidaus tvarkos dokumentuose apibrėžtų reikalavimų, mokinio elgesio normų.
 • Pareiga gerbti mokytojus, kitus mokyklos darbuotojus ir bendruomenės narius, nepažeisti kitų asmenų teisių.

(Cituojama pagal Švietimo ministerijos  puslapį Mokiniams ir studentams: Mokinių teisės ir pareigos)

UGDYMAS KARJERAI

Miela(-s) mokine(į) jei norėtum daugiau sužinoti apie ugdymą karjerai mūsų mokykloje kreipkis į socialinę pedagogę-ugdymo karjerai specialistę Niną Žemaitėlienę (ją rasi pirmame aukšte socialinio pedagogo kabinete).

 Ką mokykloje veikia ugdymo karjerai specialistė?

 • Konsultuoja mokinius(-es), tėvelius, pedagogus(-es), klasės auklėtojus(-as) ir kitus(-as) bendruomenės narius(-es) ugdymo karjeros klausimais;
 • Konsultacijos gali būti grupinės ir individualios;
 • Padada mokiniams atlikti asmenybės pažinimo, karjeros pasirinkimo ir kitus su ugdymu karjerai susijusius testus. Visi 8-10 klasių mokiniai(-ės) turi galimybę mokykloje atlikti Hollando profesijos pasirinkimo testą (jei norite ir dar neatlikote – kreipkitės);
 • Veda paskaitas, integruotas pamokas ir kitus tikslinius užsiėmimus profesinio orientavimo ir ugdymo karjerai temomis;
 • Organizuoja ekskursijas ir pažintines išvykas į profesinio ugdymo centrą, aukštąsias ir profesnines mokyklas ir žinoma litexpo parodą ,,Studijos-Karjera” (visi norintys mokiniai praneškite apie norą dalyvauti – sausio mėn. );
 • Kviečia į mokyklą specialistus, įvairių sričių ir organizacijų atstovus į susitikimus su mokiniais ir kuruoja juos;
 • Organizuoja parodas, rengia informacinius stendus (galite kreiptis jei norite atsispausdinti medžiagą susijusią su ugdymu karjerai, taip pat stojimais: bukletus, kvietimus, atmintimes ir kt.);
 • Mokslo metų pabaigoje konsultuoja mokinius ir tėvelius kaip pildyti prašymus Lamabpo sistemoje

Ieškokime Jums tinkamiausio karjeros kelio kartu!

Lauksiu susitikimuose!

Nina 

Daugiau apie Ugdymą karjerai -> Ugdymas karjerai

Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė: http://www.mukis.lt/lt/pradzia.html 

 


 

Gerbiamieji mokyklos bendruomenės nariai!

Antrame mokyklos aukšte įsikūrusi biblioteka ir skaitykla – informacijos centras.

Biblioteka aptarnauja apie 400 skaitytojų.

Kasdien biblioteką ir skaityklą aplanko daugiau kaip 60 lankytojų.

Laukiame skaitytojų ir knygų mylėtojų kiekvieną darbo dieną nuo 9.00 val. iki 15 .00 val.

Informacijos centro struktūra:

abonementas;

skaitykla;

vadovėlių fondas;

kompiuterinių programų fondas.

Bibliotekos ir skaityklos tikslai ir uždaviniai:

 • naujus skaitytojus supažindinti su bibliotekos ir skaityklos taisyklėmis;
 • ugdyti moksleivių gebėjimus gyventi informacinėje visuomenėje;
 • siekti, kad skaitykla ir biblioteka taptų informacijos centru, pasižyminčiu: aukšta aptarnavimo kultūra; teikiamos informacijos įvairove; modernių informacijos technologijų naudojimu; puikiomis darbo sąlygomis;
 • per knygą ugdyti moksleivius – dalykiškai kompetentingus, dvasingus ir kūrybingus žmones, kupinus pilietinės drąsos bei gyvenimo džiaugsmo suvokiančius ir įprasminančius savo nepakartojamą vaidmenį ne tik asmeniniame, bet ir visos šalies gyvenime;
 • lavinti specialiuosius moksleivių meninius gabumus bei įgūdžius per grožinę literatūrą;
 • padėti mokiniams, mokytojams, tėvams surasti reikalingą informaciją ugdymo karjerai tobulinti;
 • teikti pagalbą moksleiviams ir mokytojams dirbantiems pagal dvikalbio ugdymo programą;
 • naudotis bibliotekoms skirta MOBIS sistema (elektroninis katalogas);
 • sudaryti galimybes naudotis skaitmenine biblioteka;
 • bibliotekoje ir skaitykloje nuolat atnaujinti parodas, rengti susitikimus, atviras pamokas, kitus renginius;
 • teikti spausdinimo ir kopijavimo paslaugas.

Bibliotekoje ir skaitykloje yra:

meninės ir metodinės literatūros fondas, kurį sudaro 9934 egzemplioriai knygų: rusų, lietuvių, anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis. Fondas nuolat atnaujinamas  enciklopedijomis, žodynais, žinynais bei kompiuterinėmis programomis.

Vadovėlių ir mokomųjų priemonių fondas siekia 9116 egzempliorių;

21 darbo vieta, iš jų 6 yra kompiuterizuotos, norintiems naudotis internetu;

„Vyturio“ leidyklos skaitmeninė biblioteka, kurią sudaro apie 500 knygų pagal naują lietuvių literatūros programą.

Bibliotekos darbuotojai:

Genoefa Mickievič – bibliotekos vedėja

Leokadija Misevičienė – skaityklos vedėja

Bibliotekos paslaugos:

mokinių aprūpinimas vadovėliais,

atsakymas į užklausas,

skaityklos paslaugos,

skaitmeninės knygos,

parodų organizavimas,

nemokamas internetas,

kopijavimo paslaugos.

 

 

Kontaktai

Vilniaus „Saulėtekio“ mokykla-daugiafunkcis
centras


Kaminkelio g. 10, Vilniaus m.,
Vilniaus m. sav., LT-02182
Telefonas: (8 5) 2695522
El. paštas: rastine@sauletekio.vilnius.lm.lt

Parašyk mums

Pamokų laikas

1. 08:30 – 09:15
2. 09:25 – 10:10
3. 10:20 – 11:05
4. 11:30 – 12:15
5. 12:35 – 13:20
6. 13:30 – 14:15
7. 14:20 – 15:05
8. 15:15 – 16:00