NMPP

NMPP: Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

Patvirtintas

Vilniaus “Saulėtekio“ mokyklos-daugiafunkcio centro

direktorės įsakymu

2019 m. kovo 27 d. Nr. V-66

NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO 2019 METŲ TVARKOS APRAŠAS

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) organizavimo ir vykdymo Vilniaus “Saulėtekio“ mokyklos-daugiafunkcio centro 2019 metų tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato NMPP administravimą mokykloje, klausimyno pildymo administravimą, mokinių darbų vertinimą ir įvertinimo duomenų suvedimą, administravimo mokyklose priežiūrą, mokymosi pasiekimų ataskaitų pateikimą ir panaudojimą.

 1. Aprašas parengtas remiantis Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo aprašu (Bendrąja tvarka), patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymu Nr.V-6 ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto departamento bendrojo ugdymo skyriaus įsakymu 2019-03-27 Nr. A15-712/19(2.1.4-KS1)
 2. Pasiekimų patikrinimo tikslas ir uždaviniai:

3.1.    tikslas – skatinti mokyklos pažangą ir veiklos pokyčius;

3.2.    uždaviniai:

3.2.1.   sudaryti sąlygas patikimai įsivertinti mokinių mokymosi pasiekimus;

3.2.2.   gauti informaciją, leisiančią nustatyti reikiamą pagalbą mokiniams;

3.2.3.     sustiprinti organizacines ir vadybines veiklas, nukreiptas į duomenų analizę.

3.2.4.     gauti informaciją apie aštuntokų matematikos ir gamtos mokslų mokymosi rezultatus, leisiančia nustatyti reikiamą pagalbą mokiniams.

 1. Patikrinimas vykdomas 2,4,6,8–ose klasėse.

II.    TESTAVIMO MEDŽIAGA, GRAFIKAS IR TESTŲ  TRUKMĖ

 1. Testavimo vykdymo data, laikas ir testo pildymo trukmė:
Nurodyto dalyko/ugdymo srities NMPP testasTesto pildymo trukmėTestų paskelbimas KELTO sistemojeTestavimo pradžia (val.)Vertinimo instrukcijų paskelbimas KELTO sistemoje
2 KLASĖ
RAŠYMAS, 1 dalis (teksto kūrimas)apie 45 min.*Balandžio 16 d.   9.00Balandžio 16 d.
SKAITYMASapie 45 min.*Balandžio 18 d.9.00Balandžio 18 d.
MATEMATIKAapie 45 min.*Balandžio 30 d.9.00Balandžio 30 d.
4 KLASĖ
RAŠYMAS45 min.Balandžio 16 d.9.00Balandžio 16 d.
SKAITYMAS45 min.Balandžio 18 d.9.00Balandžio 18 d.
PASAULIO PAŽINIMAS45 min.Gegužės 3 d.9.00Gegužės 3 d.
MATEMATIKA45 min.Balandžio 30 d.9.00Balandžio 30 d.
6 KLASĖ
RAŠYMAS45 min.Balandžio 15 d.9.00Balandžio 15 d.
SKAITYMAS45 min.Balandžio 17 d.9.00Balandžio 17 d.
MATEMATIKA45 min.Balandžio19 d.9.00Balandžio 19 d.

 

Bandomasis elektroninis 2018-2019 mokslo metų VMPP 8 KLASĖ

Matematikos testasLietuvių60 minGegužės 7 d. arba 9 d.
Gamtos mokslų testasLietuvių60 min
Mokinio klausimynasLietuviųApie 15-20 min.Gegužės 14-16 d.

 

Svarbu: bandomojo e-NMPP testų užduotys ir klausimynai bus pateikti tik lietuvių kalba. Į rusų ir lenkų kalbas medžiaga verčiama nebus.

 

Gugužės 7 d.Gugužės 9 d.Gugužės 14-16 d.
PradžiaPabaigaI srautas (apie 7500 mokinių)III srautas (apie 7500 mokinių)Klausimyno pildymas
8.509.00Vykdytojas supažindina su vykdymo reikalavimais, bendraisiais nurodymaisVykdytojas supažindina su vykdymo reikalavimais, bendraisiais nurodymais     

Pildo patogiu metu, bet kada prisijungę prie sistemos (nuo 9.00 iki 16.45 val.).

9.0010.00e-NMPP testas. 1 dalise-NMPP testas. 1 dalis
10.0010.15PertraukaPertrauka
10.1511.15e-NMPP testas. 2 dalise-NMPP testas. 2 dalis
11.30Galutiniai uždaroma sistemaGalutiniai uždaroma sistema
11.3012.00DIDŽIOJI PERTRAUKADIDŽIOJI PERTRAUKA
II srautas (apie 7500 mokinių)IV srautas (apie 7500 mokinių)
12.0012.10Vykdytojas supažindina su vykdymo reikalavimais, bendraisiais nurodymaisVykdytojas supažindina su vykdymo reikalavimais, bendraisiais nurodymais
12.0013.10e-NMPP testas. 1 dalise-NMPP testas. 1 dalis
13.1013.25PertraukaPertrauka
13.2514.25e-NMPP testas. 2 dalise-NMPP testas. 2 dalis
14.40Galutiniai uždaroma sistemaGalutiniai uždaroma sistema

 III.    TESTAVIMO ADMINISTRAVIMAS

 1. Direktoriaus funkcijos:

6.1.     įsakymu skiria testavimo administratorių;

6.2.        organizuoja mokinių, mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimą apie testavimo vykdymą;

6.3.  organizuoja mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimą, laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 straipsnio l dalies reikalavimų, kad, atliekant mokymosi pasiekimų vertinimą, bus naudojami mokinių klausimynai, kurių duomenys yra būtini apskaičiuojant mokyklai svarbius rodiklius;

6.4.      organizuoja 2, 4, 6, 8 mokinių testų administravimą, mokinių darbų įvertinimą, įvertinimo duomenų suvedimą į DIVEMO sistemą;

6.5.     įsakymu skiria vykdytojus;

6.6.    skiria patalpas testavimo vykdymui;

6.7.     užtikrina specialiųjų poreikių mokiniams jų poreikius atitinkančių sąlygų sudarymą testavime pagal Bendrosios tvarkos rekomendacijas;

6.8.užtikrina gautos testavimo medžiagos konfidencialumą iki testavimo pradžios;

6.9.         organizuoja   mokykloje   mokinių   darbų įvertinimų duomenų         suvedimą DIVEMO sistemoje;

6.10.  užtikrina testų administravimo mokykloje patikimumą;

6.11.   užtikrina savalaikį mokinio mokymosi pasiekimų ataskaitų (profilių) pateikimą mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams);

6.12.     organizuoja testavimo rezultatų duomenų panaudojimą mokyklos veiklos, ugdymo kokybės tobulinimui ir mokinių pasiekimų gerinimui.

7. Pasirengimas testavimui:

7.1.       mokykla informuoja mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) apie būsimą testavimą, akcentuodama mokymosi pasiekimų vertinimo naudą, kaip objektyvią grįžtamąją informaciją apie mokymosi rezultatus ir kt. Informaciją apie testavimo vykdymą paskelbia mokyklos internetinėje svetainėje;

7.2.         mokyklos administratorius mokinių, dalyvausiančių testavime, sąrašus ir papildomą reikalingą informaciją įveda ir tikslina NEC duomenų perdavimo sistemoje DIVEMO pagal Bendrosios testavimo tvarkos reikalavimus;

7.3.      mokyklos administratorius ne vėliau kaip prieš dieną iki testavimo vykdymo susipažįsta su testavimo vykdymo reikalavimais;

7.4.     mokiniai ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki testo pradžios informuojami, kad testavimo metu turi turėti rašymo priemonę, pieštuką, trintuką, liniuotę. Atliekant matematikos testą, skaičiuotuvais naudotis negalima. Mobiliaisiais telefonais testo metu naudotis draudžiama;

7.5.     testavimo medžiaga saugoma direktoriaus kabinete;

7.6.     atverti vokus su testavimo medžiaga iki testo vykdymo dienos griežtai draudžiama. Voką su

konkretaus dalyko NMPP testais galima atplėšti tik to testo vykdymo dieną.

8. Testų administravimas:

8.1.      2 klasės mokinių vertinimas vykdomas jų klasėje. Vykdant testavimą, vertinant mokinių darbus, turi dalyvauti mokinius mokantis mokytojas. Testai administruojami pagal Bendrosios tvarkos bei papildomus NEC nurodymus;

8.2.    Mokiniai testavimo metu susodinami taip, kad būtų minimizuota nusirašymo galimybė;

 1. 3.   4, 6 ir 8-ų klasių testų administravimas   mokykloje vykdomas pagal Bendrosios tvarkos nurodymus;

9.4.ant nepanaudotų testų testavimo patalpoje užrašoma „NEPANAUDOTA“;

9.5.        vykdytojas   mokinių   darbus    kartu   su   nepanaudota    testavimo        medžiaga      perduoda administratoriui;

9.6.  administratorius užtikrina mokinių darbų konfidencialumą ir saugumą;

9.7.  darbai iki tikrinimo saugomi seife direktoriaus kabinete.

IV.    KLAUSIMYNO PILDYMO ADMINISTRAVIMAS

 1. Klausimyno pildymas administruojamas vadovaujantis Bendrosios tvarkos ir šio Aprašo skyriaus nurodymais.
 2. Pildant klausimyną, negalima įtakoti mokinių atsakymų. Mokiniai turi jaustis saugūs ir pateikti savo nuomonę.

V.    MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, DALYVAVIMAS TESTAVIME

 1. Dėl specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių dalyvavimo testavime sprendimą priima mokykla atsižvelgdama į individualias mokinio savybes.
 2. Rekomenduojama, kad specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai testavimo dieną nepatirtų atskirties, jie turėtų teisę vienodomis sąlygomis dalyvauti vertinant mokymosi pasiekimus ir atlikti tuos pačius testus, kuriuos atlieka visi atitinkamos klasės mokiniai, taip pat gauti tokios pat formos ataskaitą apie savo mokymosi pasiekimus.
 3. Tais atvejais, kai dalyvavimas testavime gali turėti neigiamą poveikį specialiųjų ugdymosi poreikių turinčio vaiko savijautai ar sveikatai, pasitarus su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokykloje dirbančiais pagalbos mokiniui specialistais, priimamas sprendimas mokinio testavimą organizuoti kitaip arba mokinio visai netestuoti.
 4. Jei vis tik mokiniui atliekant testą buvo suteikta jo rezultatus paveikusi pagalba (pvz., skiriama daugiau laiko ir pan.),Šio mokinio rezultatai neturi būti suvedami į DIVEMO sistemą. Tokiu atveju, rekomenduojama su mokiniu ir / arba mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) individualiai aptarti mokinio atliktas ir neatliktas užduotis, o mokinio rezultatus interpretuoti atsižvelgiant į jam suteiktą pagalbą.

VI.    MOKINIŲ DARBŲ VERTINIMAS IR ĮVERTINIMO DUOMENŲ SUVEDIMAS 

 1. Mokinių darbų vertinimas vykdomas mokykloje, vadovaujantis Bendrosios tvarkos nurodymais ir vertinimo instrukcija.
 2. Vadovaudamasi Bendrosios tvarkos nurodymais, mokinių testų įvertinimų duomenis į DIVEMO sistemą suveda direktoriaus įsakymu paskirti asmenys.

VII.   MOKYMOSI PASIEKIMŲ ATASKAITŲ PATEIKIMAS IR DUOMENŲ PANAUDOJIMAS

 1. Mokinio, klasės, mokyklos mokymosi pasiekimų vertinimo ataskaitos (profiliai) pateikiami vadovaujantis Bendrąja tvarka.
 2. Ataskaitose pateikta informacija naudojama mokinių asmeninės pažangos stebėjimui, aptarimui, nagrinėjimui, veiklos tobulinimui ir mokinių mokymosi pasiekimų gerinimui šiais lygmenimis:
Mokymosi pasiekimų ataskaitaMokinio,Mokyklos-Savivaldybės
mokytojo ir tėvųlygmenyje
(globėjų,lygmenyje
rūpintojų)
lygmenyje
Mokinio ataskaitaX
Klasės ataskaitaXX
Mokyklos ataskaitaXX

 

 1. Mokykla mokinio ataskaitą (profilį) pateikia mokiniui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) ir aptaria su jais: 2 ir 4 klasių – ne vėliau kaip iki 2019 m. gegužės 31 d., 6 ir 8 klasių – ne vėliau kaip iki 2019 m. gegužės 31d.
 2. Mokiniui pereinant į kitą mokyklą, kartu su kita informacija apie mokymosi pasiekimus gali būti perduodama ir mokinio ataskaita.
 3. Apibendrinta informacija apie mokyklos testavimo rezultatus skelbiama mokyklos internetinėje svetainėje.

VIII   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Testų administravimo ir klausimyno pildymo mokyklose priežiūrą vykdo Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius ar/ir jo įgalioti asmenys.
 2. Pastebėjus Apraše nustatytų testavimo organizavimo ir vykdymo reikalavimų pažeidimų, informuojamas Švietimo, kultūros ir sporto departamento Bendrojo ugdymo skyriaus atsakingas specialistas.

————————————————————————————————-

Kontaktai

Vilniaus „Saulėtekio“ mokykla-daugiafunkcis
centras


Kaminkelio g. 10, Vilniaus m.,
Vilniaus m. sav., LT-02182
Telefonas: (8 5) 2695522
El. paštas: rastine@sauletekio.vilnius.lm.lt

Parašyk mums

Pamokų laikas

1. 08:30 - 09:15
2. 09:25 - 10:10
3. 10:20 - 11:05
4. 11:25 - 12:10
5. 12:30 - 13:15
6. 13:25 - 14:10
7. 14:20 - 15:05
8. 15:15 - 16:00