Kontaktai

Vilniaus SAULĖTEKIO mokykla-daugiafunkcis centras

Kaminkelio g. 10, Vilniaus m.,
Vilniaus m. sav., LT-02182
Telefonas: (8 5) 2695522
El. paštas: rastine@sauletekio.vilnius.lm.lt


Kontaktų forma



Kontaktai

       Projektas „Kokybės krepšelis“

 

Mokyklos bendruomenės dalyvavimas ES  projekte „KOKYBĖS KREPŠELIS“

 Vykdant  projektą „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis, Vilniaus Saulėtekio mokykloje- daugiafunkciame centre sudaryta darbo grupė, atsakinga už sėkmingą projekto įgyvendinimą, parengtas mokyklos veiklos tobulinimo planas, kuris buvo išsamiai aptartas mokytojų susirinkime spalio 7 d.

Pristatydama veiklos tobulinimo planą mokytojams direktorė Reiza Zinkevičienė akcentavo projekto ir veiklos tobulinimo tikslus, kiekvienos veiklos svarbą, su  mokytojų darbo grupe išsamiai aptarė  uždavinius  ir priemones sėkmingam projekto įgyvendinimui.

Siekiant numatyto veiklos plane tikslo – stiprinti asmeninės mokinių ūgties socialines kompetencijas – mokytojai aptarė kaip  gerinti pamokos vadybą,  užtikrinti mokymosi įvairovę, kaip organizuoti mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų  kompetencijų tobulinimą, kaip pritaikyti ugdymo turinį ir procesą įvairių gebėjimų mokiniams, kaip vykdyti ir koordinuoti mokinių asmeninės pažangos įsivertinimą, kokias sąlygas sudaryti mokiniams mokymuisi, nepažeidžiant lygių galimybių ugdymo nuostatų, kaip organizuoti mokinių ugdymą(si) nuotoliniu būdu, kaip įrengti mokiniams edukacines aplinkas, padedančias ugdyti mokinių socialines kompetencijas ir stiprinti jų pozityvų bendravimą bei bendradarbiavimą, kaip dalintis patirtimi su kolegomis ir padėti vieni kitiems.

Susirinkimo metu sudaryta 10-ties mokytojų grupė, kuri stebės kolegų pamokas, vykdys stebėtų pamokų refleksiją ir analizę, sukaups vertingų stebėtų pamokų pavyzdžių ir gerosios patirties banką. Šie mokytojai pakvies kolegas ir į savo pamokas, dalinsis gerąja patirtimi.

Susirinkimo metu taip pat aptartas labai svarbus – mokinių  ugdymo karjerai klausimas.

Iki šiol mokykloje nebuvo ugdymo karjerai koordinatoriaus, todėl profesinio orientavimo, ugdymo karjerai veiklas atlikdavo klasių vadovai ir auklėtojai. Dabar paskirti 4 mokytojai, atsakingi už skirtingų klasių mokinių ugdymą karjerai, kurie atliks koordinatorių ugdymo karjerai funkcijas. Mokykloje bus plečiama  neformalaus ugdymo būrelių pasiūla atsižvelgiant į mokinių polinkius, gebėjimus bei interesus.

Informaciją parengė Irena Navickienė,

anglų kalbos mokytoja, pagalbos mokiniui specialistė

2020-10-07

 

 

 

  Įgyvendinamos mokyklos tobulinimo plano veiklos

Kolegialus mokymasis

Siekiant tobulinti mokykloje ugdymo procesą bei jo kokybę, vienas iš labiausiai pasiteisinančių komandinio darbo metodų yra kolegialus grįžtamasis ryšys. Jo dėmesio centre yra pamoka ir mokinių bei mokytojo mokymasis.

Kas yra kolegialus  mokymasis? Tai toks mokymasis, kai mokytojai mokosi drauge ir vieni iš kitų, dalydamiesi patirtimi, atradimais, idėjomis, sumanymais.

Kolegialūs mokymosi procesai padeda mokytojams išsiaiškinti, kokie veiksniai prisideda prie pamokos efektyvumo didinimo ir padeda mokiniams mokytis. Tam reikia sukurti mokykloje vidinę grįžtamojo ryšio kultūrą. Mokytojų vienas kito pamokų stebėjimas ir po to sekantis kolegialus grįžtamasis ryšys kiekvienam asmeniškai suteikia puikią galimybę mokytis. Dalyvaudami pamokose, mokytojai suteikia vienas kitam vertingos informacijos. Tai suteikia jiems stiprybės ir impulsų pamokinės veiklos optimizavimui ir asmeniniam tobulėjimui.

Vyr. lietuvių kalbos mokytoja Jūratė Čiburaitė-Šarmavičienė dalyvauja projekte „Kokybės krepšelis“, todėl norėtų pasidalinti su kolegomis savo patirtimi ir  pristato savo parengtą straipsnį „Kokia turi būti šiuolaikiška pamoka, kad mokiniai pasiektų gerų rezultatų ?“ ir dalinasi prezentacija „ Pamokos struktūra“.

 

Kokia turi būti šiuolaikiška pamoka , kad mokiniai pasiektų gerų rezultatų?

„Gera mokykla – prasmės, atradimų ir mokymosi sėkmės siekianti mokykla, grindžianti savo veiklą bendruomenės susitarimais ir mokymusi.“- teigiama  „Geros mokyklos koncepcijoje“.

Mokytojas , kuris dirba pagal geros mokyklos koncepciją turi mokėti dirbti šiuolaikiškai, kad pasiektų gerų rezultatų. Kas gi yra gera šiuolaikiška pamoka?

Sėkminga pamoka turi atitikti pagrindinius šiuolaikinės pamokos kriterijus: tai pirmiausiai puikiai suplanuota pamoka, su aiškiai suformuluotu uždaviniu, kuriame atsispindėtų ne tik kiekybiniai , bet ir kokybiniai kriterijai, uždavinys turi būti diferencijuotas, skirtingiems klasėje besimokančių mokinių lygiams, nes visų vienodai mokyti negalima, norint kiekvieną ko nors išmokyti.

Taip pat labai svarbu, kad mokiniai įgustų įsivertinti save pagal mokytojo pateiktus konkrečius vertinimo kriterijus. Todėl mokytojas turi gerai apsvarstyti  ir pateikti mokiniams labai aiškiai suformuluotus vertinimo kriterijus šalia pamokos uždavinio.

Labai svarbu pasirinkti ir tinkamus mokymo metodus, nes šiuolaikiniams alfa kartos vaikams, kurie gimę nuo 2010m.  jau nebetinka metodai, kuriais mokėme prieš 5-ius metus ar net anksčiau. Alfa kartos vaikai nekantrūs, norintys iškart patenkinti savo poreikius, labiausiai iš visų kartų reikalaujantys pagarbos sau ir siekiantys būti geriausi, jie-prasmės ieškotojai. Šiai kartai mokantis svarbu tyrinėti ir išmėginti. Mokant šios kartos atstovus svarbu bendradarbiauti. Jie nesimokys, jei nematys prasmės, o geriausiai įsimins tai, ką patys išbandys ir patirs. Jie yra nemėgstantys prievartos ir nepripažįstantys autoritetų vaikai. Tai iššūkis tėvams ir pedagogams, nes tai, kad esi suaugęs šių vaikų akyse nepadaro suaugusio viršesniu.

Todėl reikėtų rinktis patrauklius praktinio, kritinio mąstymo ir aktyvaus mokymosi metodus: (Tyrimo metodas, GPD (galvok, pasakyk, dalinkis),minčių lietus, judrūs žaidimai, darbas grupėse ir komandose, vaidmenų žaidimai, pamokos modeliavimas, diskusija, mokymasis tarnaujant,  ŽNS (žinau, noriu sužinoti), SPRĘSK, tikslų gretinimas, pamokos modeliavimas, durstinys ir daugelis kitų), kurie skatintų tarpusavio bendradarbiavimą, kūrybinį mąstymą, emocinio intelekto lavinimą ir atvertų galimybes patiems mokiniams atrasti, ištirti, pritaikyti žinias realiame gyvenime.

Veikla pamokoje turi būti diferencijuojama, individualizuojama ir suasmeninama  kiekvienam mokiniui pagal jo gebėjimus, taip įdarbinant pamokoje visus mokinius,  veiksmingai išnaudojant laiką, išteklius, pažangiausias informacines technologijas.

Mokėjimas pastebėti mokinį kaip asmenybę, jo gebėjimų pažinimas, individualios mokinio pažangos matavimas, mokinio įsivertinimas ir refleksija pamokoje padeda siekti sėkmės  mokytojui . Nuolat taikomas mokinių įsivertinimas stiprina jų mokymosi motyvaciją, pasitikėjimą savimi, objektyvų požiūrį į savo pasiekimus ir daromą pažangą.

Pasaulis itin sparčiai kinta, todėl būtina išugdyti kompetencijas, kurių reikės, kad mokiniai sėkmingai gyventų ir kurtų ateities visuomenėje. Vadovaujantis šiuo požiūriu rytojui mokyti reikia jau šiandiena. Šiuolaikiniame pasaulyje žinių kiekiui  greitai augant , labai svarbus tokių kompetencijų, kaip kognityvinis lankstumas, kritinis mąstymas, kūrybiškumas, kompleksinis problemų sprendimas, bendradarbiavimas, emocinis intelektas, gebėjimas derėtis, žmogiškųjų išteklių vadyba,  ugdymas, kad greitai kintančiose situacijose mokinys galėtų priimti sėkmę užtikrinančius sprendimus.

Taip pat mokytojas pamokas turėtų vesti šiuolaikinei kartai suprantama kalba informacinių- išmaniųjų technologijų erdvėje, nors tai didžiulis iššūkis ,ypač vyresnės kartos mokytojams.

Puikiai pasirengti pamokai reikia laiko, kompetencijos ir sėkmės. Mokymąsi skatinanti aplinka – tiesioginis kelias į sėkmę pamokoje. Šią aplinką kiekvienas mokytojas susikuria savaip. Mokinio sėkmė tolygi mokytojo sėkmei. Nėra idealių mokinių ir neįmanoma išmokyti visų mokinių vienodai gerai. Todėl net minimalus mokinio pasiekimas jau yra sėkmė.

Sėkmingai pamokai nepakanka vien gero pamokos plano. Mokytojas nepatirs sėkmingos pamokos „skonio“, jei neturės gerų santykių su mokiniais. Mokytojas turi įgyti mokinių pasitikėjimą, mokiniai turi nebijoti klausti, diskutuoti. Kiekvienas iš jų turi pasiekti optimaliausių rezultatų. Tik kai kiekvienas mokinys pasiekia maksimaliai tai, ką jis gali, galima sakyti, kad pamoka buvo sėkminga.

Būtina suvokti, kad mus sieja vienas bendras tikslas – padaryti mokyklą tokią, kurioje visi mokiniai pajustų sėkmingo mokymosi džiaugsmą ir realizuotų savo gebėjimus!

Mokslininkų nuomone, mokiniai išmoksta , prisimena:

              10 % to, ką perskaito,

              20 % to, ką girdi,

              30 % to, ką mato,

              50 % to, ką mato ir girdi,

              70 % to, ką aptaria su kitais,

              80 % to, ką asmeniškai išbando,

              95 % to, ko moko kitus.

Taigi, jeigu netinkamai išmokstama, tai sėkmingai pamirštama.

Tad, sėkminga pamoka turi atitikti pagrindinius šiuolaikinės pamokos kriterijus: aiškus, suprantamai suformuluotas ir diferencijuotas pamokos uždavinys, atitinkantis bendrąsias programas ir orientuotas į rezultatą su kiekybiniais ir kokybiniais vertinimo kriterijais, kuriama kūrybiška mokymo(si) aplinka, suplanuota diferencijuota ir suasmeninta mokymo(si) veikla, padedanti įgyvendinti iškeltą uždavinį, pritaikomi tinkami mokymo metodai, naujos medžiagos įtvirtinimas, įsivertinimas ir vertinimas pagal atitinkamus kriterijus, reflektavimas.

Pamokos struktūra

 

Vilniaus „Saulėtekio“ mokyklos-daugiafunkcio centro

vyresnioji lietuvių kalbos mokytoja Jūratė Čiburaitė-Šarmavičienė

2020-11-09

 

Karjeros ugdymas

 

1-4 klasių karjeros ugdymo programa

5-6 klasių karjeros ugdymo planas

7-8 klasių karjeros ugdymo planas

9-10 klasių karjeros ugdymo planas

 

Kontaktai

Vilniaus „Saulėtekio“ mokykla-daugiafunkcis
centras


Kaminkelio g. 10, Vilniaus m.,
Vilniaus m. sav., LT-02182
Telefonas: (8 5) 2695522
El. paštas: rastine@sauletekio.vilnius.lm.lt

Parašyk mums

Pamokų laikas

1. 08:30 – 09:15
2. 09:25 – 10:10
3. 10:20 – 11:05
4. 11:30 – 12:15
5. 12:35 – 13:20
6. 13:30 – 14:15
7. 14:20 – 15:05
8. 15:15 – 16:00