Vaiko gerovės komisija (VGK)

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

                                                                       2022-2023m.m.

Vilniaus ,,Saulėtekio” mokyklos-daugiafunkcio centro Vaiko gerovės komisijos tikslas –  kurti saugią ir palankią vaikui aplinką, organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, bei specialiosios švietimo pagalbos teikimą mokykloje. Vaiko gerovės komisijos sudėtis:

 1. Jelena Glušakova – direktorės pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė;
 2. Nina Žemaitėlienė – vyresnioji socialinė pedagogė, komisijos pirmininkės pavaduotoja;
 3. Alevtina Strumilienė – direktorės pavaduotoja ugdymui, komisijos narė;
 4. Odeta Bazarnienė – direktorės pavaduotoja ugdymui, komisijos narė;
 5. Vilma Veličkienė – direktorės pavaduotoja ugdymui, komisijos narė;
 6. Zina Piličiauskienė – visuomenės sveikatos specialistė, komisijos narė;
 7. Jelena Zaiceva– logopedė, komisijos narė;
 8. Viktorija Slavnova – psichologė, komisijos narė;
 9. Irena Milevskaja – pradinio ugdymo mokytoja (darbo tarybos pirmininkė), komisijos narė;
 10. Diana Rusina–biologijos mokytoja, komisijos narė;
 11. Lidija Kolesnikova – tėvų atstovė, komisijos narė
 12. Sekretorė:Leokadija Misevičienė, vyresnioji socialinė pedagogė.

 

 

Svarbiausios VGK darbo kryptys ir tikslai:

1. Skatinantį ugdytinių asmenybės raidą saugioje ir sveikoje aplinkoje, drauge su visa mokyklos bendruomene užtikrinant mokinių saugumą mokykloje.
2. Įgyvendinant ir koordinuojant prevencinę veiklą mažinti įvairius rizikos veiksnius susijusius su nusikalstamumu, pamokų nelankymu, patyčiomis, smurtu ir žalingais įpročiais.
3. Teikti pagalbą ir siūlymus visai mokyklos bendruomenei dėl ypatingųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių ugdymo organizavimo, pagalbos jiems teikimo ir kitų aktualių klausimų.

4. Įvykus krizei mokykloje, organizuoti krizės valdymo priemones.

 Vaiko gerovės komisija (2)

Taip pat VGK:

 • Konsultuoja ir teikia kvalifikuotą pedagoginę, socialinę, ir specialiąją pedagoginę pagalbą visiems bendruomenės nariams.
 • Atlieka mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), pirminį įvertinimą ir teikia rekomendacijas dėl specialiojo ugdymo(si) būdų, metodų, trukmės pritaikymo pedagogams, tėvams. Organizuoja ir koordinuoja ugdymo programų pritaikymą, individualizavimą. Tvarko specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių apskaitą mokykloje. Esant reikalui kreipiasi į Vilniaus miesto Pedagoginę-psichologinę tarnybą, Vaiko raidos centrą, kitas organizacijas. Pagal įstatymą organizuoja ir koordinuoja švietimo pagalbos teikimą mokiniui, mokytojui, mokinio tėvams/globėjams, vaiko atstovams. Stengiasi sudaryti mokiniui palankias socializacijos ir ugdymo(si) sąlygas.
  • Teikia siūlymus mokyklos vadovui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimo inicijavimo, siūlymus dėl socialinės paramos (maitinimo, aprūpinimo mokinio reikmenimis, it kt.) mokiniams teikimo, mokinių vežimo į mokyklą ir iš jos, mokinių sveikatos priežiūros mokykloje organizavimo.
  • Šviečia mokyklos bendruomenę vaiko teisių apsaugos, teisės pažeidimų prevencijos, mokinių užimtumo ir kitais panašiais klausimais.

 

 • Konsultuoja ugdymo karjerai (profesinio orientavimo) klausimais:
KUR ateiti:KAS padės:Kokiais klausimais konsultuoja
I aukštas, socialinio pedagogo kabinetasNina.Zemaiteliene@sauletekio.vilnius.lm.ltVGK pirmininkė, soc. pedagogėNINA ŽEMAITĖLIENĖProfesinis mokymas: tėvams, mokiniams ir mokytojams (baigus 8 klases; baigus 10 klasių). Individualus mokinių konsultavimas, asmenybės testai. Klasės valandėlių temų siūlymai auklėtojoms.
II aukštas, skaityklaLeokadija.Miseviciene@sauletekio.vilnius.lm.ltSoc. pedagogė, VGK narė LEOKADIJA MISEVIČIENĖOrganizuoja parodas, stendus, kaupia bukletus, knygas, žurnalus susijusius su profesiniu orientavimu. Galima kreiptis norint atsispausdinti reikiamą medžiagą apie stojimus, programas ir kt.
I aukštas, logopedo kabinetas, arba Kab. Nr. 30.Ingrida.Zemaitelyte@sauletekio.vilnius.lm.ltLogopedė, istorijos mokytojaINGRIDA IVANAVIČĖAukštosios mokyklos Lietuvoje: universitetai ir kolegijos. Individualus mokinių ir tėvų konsultavimas. LAMAbpo sistema.
Kab. Nr. 35Aneta.Komisaroviene@sauletekio.vilnius.lm.ltAnglų kalbos mokytojaANETA KOMISAROVIENĖStudijos užsienyje. Anglų kalbos testai, CV rašymas. Tarptautiniai projektai, kelionės. Individualus mokinių konsultavimas.
Kab. Nr. 29Oksana.Luksa@sauletekio.vilnius.lm.ltInformatikos ir ekonomikos mokytojaOKSANA LUKŠAIndividualus mokinių konsultavimas. Darbo paieška. Studijų paskolos, asmeniniai finansų tvarkymo klausimai: Sodra, pensija, išmokos, verslo planas.

 

 

Daugiau aktualios informacijos apie VGK narius (veiklos tvarkaraščiai, konsultacijos, kabinetai ir kt.) rasite skiltyje MOKYKLOS BENDRUOMENĖ->PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTAI.

Informaciją pateikė Nina Žemaitėlienė

Atnaujinta 2022-09-21

Kontaktai

Vilniaus „Saulėtekio“ mokykla-daugiafunkcis
centras


Kaminkelio g. 10, Vilniaus m.,
Vilniaus m. sav., LT-02182
Telefonas: (8 5) 2695522
El. paštas: rastine@sauletekio.vilnius.lm.lt

Parašyk mums

Pamokų laikas

1. 08:30 – 09:15
2. 09:25 – 10:10
3. 10:20 – 11:05
4. 11:30 – 12:15
5. 12:35 – 13:20
6. 13:30 – 14:15
7. 14:20 – 15:05
8. 15:15 – 16:00