Vaiko gerovės komisija (VGK)

VILNIAUS SAULĖTEKIO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

                                                                       2022-2023 m.m.

Mokyklos-daugiafunkcio centro VGK paskirtis – rūpintis vaikui saugia ir palankia udymo(si) aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus ir pažangą, organizuojant ir koordinuojant prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atliekant mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Vaiko gerovės komisijos sudėtis  (2022-2023 m. m. )*:

 1. Jelena Glušakova – direktorės pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė;
 2. Nina Žemaitėlienė – vyresnioji socialinė pedagogė, komisijos pirmininkės pavaduotoja;
 3. Alevtina Strumilienė – direktorės pavaduotoja ugdymui, komisijos narė;
 4. Odeta Bazarnienė – direktorės pavaduotoja ugdymui, komisijos narė;
 5. Vilma Veličkienė – direktorės pavaduotoja ugdymui, komisijos narė;
 6. Zina Piličiauskienė – visuomenės sveikatos specialistė, komisijos narė;
 7. Jelena Zaiceva– logopedė, komisijos narė;
 8. Viktorija Slavnova – psichologė, komisijos narė;
 9. Irena Milevskaja – pradinio ugdymo mokytoja (darbo tarybos pirmininkė), komisijos narė;
 10. Diana Rusina–biologijos mokytoja, komisijos narė;
 11. Lidija Kolesnikova – tėvų atstovė, komisijos narė;
 12. Sekretorė: Leokadija Misevičienė, vyresnioji socialinė pedagogė.

 

Vaiko gerovės komisija (2)

*Daugiau aktualios informacijos apie VGK narius (veiklos tvarkaraščiai, konsultacijos, kabinetai ir kt.) rasite skiltyje MOKYKLOS BENDRUOMENĖ->PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTAI.

Svarbiausios VGK darbo kryptys ir tikslai:

 • Vertina mokyklos-daugiafunkcio centro ugdymosi aplinką, vaikų saugumą, analizuoja vaikų ugdymosi poreikius, problemas ir jų priežastis, nustato švietimo pagalbos priemonių prioritetus, kryptis, teikimo formas;
 • Rūpinasi pozityvaus mokyklos mikroklimato kūrimu ir pozityvių vertybių puoselėjimu;
 • Koordinuoja prevencijos ir intervencijos priemonių įgyvendinimą (mokymuisi palankios aplinkos užtikrinimas, prevencinių ir kitų programų įgyvendinimas ir kt.);
 • Organizuoja mokyklos-daugiafunkcio centro bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, prevencijos ir kitose vaiko gerovės srityse;
 • Gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą, atlieka pirminį vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių, kylančių ugdymo(si) procese, įvertinimą (prireikus, kreipiamasi į pedagoginę psichologinę ar švietimo pagalbos tarnybą);
 • Organizuoja ir koordinuoja mokymo(si)/ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos vaikui teikimą;
 • Teikia rekomendacijas pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl specialiojo ugdymo;
 • Nagrinėja nelankomumo, elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų atvejus;
 • Konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus bendruomenės narius vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais aktualiais klausimais;
 • Imasi būtinų priemonių įvykus Krizei;
 • Atlieka Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme nustatytas bei kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Vilniaus ,,Saulėtekio“ mokyklos-daugiafunkcio centro Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas:

Vilniaus Saulėtekio mokyklos-daugiafunkcio centro VGK darbo reglamentas

 

Mums svarbūs dokumentai:

Vaiko teisių konvencija: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.19848

Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas

Švietimo įstatymas

Geros mokyklos kocepcija

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas 

LR ŠMM įsakymas ,,Dėl Vaikos gerovės komisijo ssudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2017, Nr. V-319).

 

Mūsų socialiniai partneriai, draugai ir kita:

Vilniaus miesto Antrasis Policijos Komisariatas                              

https://www.vsspc.lt/

 

Vaiko raidos centras  

Valstybės Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba

Vilniaus miesto socialinių paslaugų centras - Home | Facebook

 

Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centrasAtsigręžk į vaikus

 

 

Logo

Vilnius social club

Padėk pritapti

TAPK SAVANORIU! | Vaikų linija

Naudingos nuorodos

Kiti naudingi teisės aktai: https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/sveikata-ir-socialiniai-reikalai/vta/veikla-reglamentuojantys-teises-aktai/

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Mokymai tėvams: https://www.bepatyciu.lt/tevams/mokymai-tevams-internetu/

Pagalbos vaikams linija

Jaunimo linija

Tėvų linija (Paramos vaikams centras)

 

Daugiau aktualios informacijos apie VGK narius (veiklos tvarkaraščiai, konsultacijos, kabinetai ir kt.) rasite skiltyje MOKYKLOS BENDRUOMENĖ->PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTAI.

Kontaktai

Vilniaus „Saulėtekio“ mokykla-daugiafunkcis
centras


Kaminkelio g. 10, Vilniaus m.,
Vilniaus m. sav., LT-02182
Telefonas: (8 5) 2695522
El. paštas: rastine@sauletekio.vilnius.lm.lt

Parašyk mums

Pamokų laikas

1. 08:30 – 09:15
2. 09:25 – 10:10
3. 10:20 – 11:05
4. 11:30 – 12:15
5. 12:35 – 13:20
6. 13:30 – 14:15
7. 14:20 – 15:05
8. 15:15 – 16:00