Pagalbos mokiniui specialistai

Susipažinkite, tai mūsų šaunioji mokyklos-daugiafunkcio centro pagalbos mokiniui specialisčių komanda. Mokykloje dirba: socialinės pedagogės, logopedės, psichologė, sveikatos priežiūros specialistė.

 

Logopedės

Ingrida Ivanavičė ir Jelena Zaiceva:

Ingrida
• Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus (tiria ir įvertina mokinių tartį, rašymo ir skaitymo gebėjimus);
• Nustato kalbos, kalbėjimo ir kitus komunikacijos sunkumus/sutrikimus, dėl jų kylančius specialiuosius ugdymosi poreikius;
• Individualių, grupinių užsiėmimų (pratybų) metu padeda įveikti, arba sušvelninti mokinių kalbos ir kalbėjimo sutrikimus;
• Konsultuoja mokytojus, mokinių tėvus (įstatyminius atstovus) logopedinės pagalbos teikimo mokiniams klausimais;
• Šviečia mokyklos bendruomenę aktualiais specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių ugdymo klausimais. Taip pat mokinių kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų įveikimo klausimais.

Mokytojai gali kreiptis į logopedes, jei:

• reikia pagalbos parenkant mokiniams mokymo medžiagą ir mokymo priemones;
• iškilo klausimų dėl specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo.

Tėvai gali kreiptis į logopedes, kai:
• vaikas netaisyklingai taria ar netaria garsų;
• vaiko kalbos išsivystymas neatitinka amžiaus;
• rašydamas praleidžia raides, sukeičia jas vietomis, vienas raides keičia kitomis;
• sunkiai sekasi išmokti skaityti.

Norinčių pasikonsultuoti tėvelių laukiame: pirmadieniais, antradieniais ir penktadieniais nuo 08.00 ryto (pirmas aukštas logopedo kabinetas (už sporto salės) ir trečias aukštas Kab. Nr. 40). Taip pat kreiptis galite el. paštu -> Ingrida.Zemaitelyte@sauletekio.vilnius.lm.lt.

Logopedės Ingridos darbo grafikas (SVARBU -> Logopedė Ingrida šiuo metu motinystės atostogose):

logopedo pic

Logopedės Jelenos darbo laikas: https://www.sauletekio.lt/wp-content/uploads/2022/09/Logoped%C4%97s-Jelenos-Zaicevos-darbo-grafikas.pdf 

 Socialinės pedagogės: 

• dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais;
• kartu su klasės auklėtojais, kitais ugdytojais padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti vaiką, jo socialinius įgūdžius; suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę ir pedagoginę pagalbą;
• kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą. Nuolat palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis įstaigomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą;
• tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį; organizuoja ir koordinuoja socialinės-pedagoginės pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę;
• atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose;
• inicijuoja, organizuoja socialinius projektus bei vykdo prevencines programas.

Kilus klausimams kreipkitės el. paštu: į vyr. soc. pedagogę Niną Žemaitėlienę (ninazemaitele@gmail.com),

nina

Socialinės pedagogės darbo laikas (pirmas aukštas, socialinio pedagogo kabinetas (už sporto salės)):

Mokinių, tėvų (globėjų), pedagogų ir kitų bendruomenės narių konsultavimas mokyklojeMokinių lankymas namuose, konsultacijos su kitais specialistais mokykloje. Tiriamasis ir organizacinis darbas.
Pirmadienis08.00 – 13.0016.00 – 19.00
Antradienis08.00 – 12.3016.00 – 19.00
Trečiadienis08.00 – 12.0015.00 – 18.00
Ketvirtadienis08.00 – 12.0014.30 – 18.00
Penktadienis08.00 – 12.0014.30 – 16.00

 

arba į vyr. soc. pedaogogę Leokadiją Misevičienę (siuskliusei@gmail.com)

Leokadija

Savaitės dienaMokinių, tėvų(globėjų),Pedagogų ,klasės auklėtojų ir kitų specialistų konsultavimas mokyklojeMokinių lankymas namuose. Konsultacijos su kitais specialistais ne mokykloje.
Pirmadienis12.00-16.0016.00-19.30
Antradienis12.00-16.0016.00-19.30
Trečiadienis12.00-16.0016.00-19.30
Ketvirtadienis12.00-16.0016.00-19.30
Penktadienis12.00-16.0016.00-19.30

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė – Zina Piličiauskienė

Pagrindinės visuomenės sveikatos specialisto funkcijos yra šios:

* sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimas bei metodinės ir informacinės medžiagos mokinių sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais kaupimas;
* pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius;
* mokinių maitinimo organizavimo priežiūra, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą;
* mokyklos aplinkos atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas, dalyvavimas nustatant prioritetinius mokyklos aplinkos bei sąlygų gerinimo klausimus;
* pasiūlymų mokyklos vadovui dėl reikalingų priemonių, užtikrinančių traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją mokykloje, teikimas;
* ugdymo proceso organizavimo atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas;
* pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes, informacijos dėl mokinių galimybės dalyvauti sporto varžybose teikimas kūno kultūros mokytojams;
* informacijos apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus kaupimas, informacijos apibendrinimas bei ne rečiau kaip 1 kartą per metus (mokslo metų pradžioje) pateikimas mokyklos bendruomenei bei kitoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka;
* dalyvavimas mokyklos prevencinio darbo grupėse, sprendžiančiose mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas;
* pirmosios medicinos pagalbos teikimas ir koordinavimas;
* mokinių sveikatos problemų, jų svarbos ir prioritetų savalaikis nustatymas, prireikus jų nukreipimas į sveikatos priežiūros įstaigą;
*specialistas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje dirba, įstatais (nuostatais), mokyklos vidaus tvarkos taisyklėmis bei savo pareigybės aprašymu.
* specialistas dirba bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, kitais sveikatos priežiūros, psichologinės bei socialinės pedagoginės pagalbos ir kitų suinteresuotų tarnybų specialistais, teikia duomenis apie mokinių sveikatą mokyklos vidaus audito koordinavimo darbo grupei.

Kreiptis į specialistę galima el. paštu: zina.piliciauskiene@gmail.com

 Darbozina el. paštas: zina.piliciauskiene@vvsb.lt 

 

Darbo mobilaus telefono numeris 8659 68363

Darbo grafikas (3 aukštas, 39 kab.):Darbo grafikas nuo 2022-11-07

Psichologas

Viktorija Siavnova

38 kab. (3 aukštas)

El. p. psauletekio@gmail.com

 

Darbo grafikas 2022 – 2023 m.m.:

Savaitės dienaDarbo laikasKontaktinės darbo valandos*Nekontaktinės darbo valandos**
Pirmadienis8.00 – 19.308.00-16.3016.30-19.30
Antradienis8.00 – 19.3017.00-19.308.00-17.00
Trečiadienis8.00 – 19.308.00-16.3016.30-19.30
Ketvirtadienis8.00 – 19.3017.00-19.308.00-17.00
Penktadienis8.00-18.308.00–16.3016.30-18.30

Pietų pertrauka 12.00-12.30

 

* Kontaktinės valandos – skirtos tiesioginiams ryšiams su psichologinės pagalbos gavėjais (konsultacijoms, įvertinimo atlikimui, vaikų stebėjimui, paskaitų, užsiėmimų mokiniams, tėvams, mokytojams vedimui ir kt. kontaktiniam darbui).

** Nekontaktinės valandos – skirtos mokinių įvertinimo duomenų, dokumentų tvarkymui, rekomendacijų, prevencinių programų rengimui, pasiruošimui konsultacijoms, seminarams, tyrimams, profesinės kvalifikacijos tobulinimui.

 

Psichologinės pagalbos mokykloje paskirtis:

 • Prevencinėmis priemonėmis stiprinti mokinių (vaikų) psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą;
 • Skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą;
 • Padėti mokiniams (vaikams), mokytojams, kitiems švietimo įstaigos darbuotojams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Pagrindiniai uždaviniai:

 • Nustatyti mokinio (vaiko) psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti;
 • Stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti su mokiniais (vaikais), turinčiais psichologinių problemų;
 • Padėti laiduoti palankias psichologines sąlygas mokinio (vaiko) ugdymo (si) procese.

Veiklos sritys:

 •  Individualios konsultacijos emocinių, elgesio ir/ar ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams)
 • Mokinių galių ir sunkumų įvertinimas, nustatant raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas ir individualių rekomendacijų rengimas asmenybės ar ugdymosi problemoms spręsti;
 •  Individualių rekomendacijų rengimas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;
 • Mokyklos bendruomenės/tėvų/globėjų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • Psichologinių problemų prevencija;
 • Dalyvavimas įveikiant krizines situacijas;
 • Dalyvavimas formuojant teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais;
 •  Psichologiniai tyrimai, atsižvelgiant į aktualius mokyklos bendruomenės poreikius.

 

Kontaktai

Vilniaus „Saulėtekio“ mokykla-daugiafunkcis
centras


Kaminkelio g. 10, Vilniaus m.,
Vilniaus m. sav., LT-02182
Telefonas: (8 5) 2695522
El. paštas: rastine@sauletekio.vilnius.lm.lt

Parašyk mums

Pamokų laikas

1. 08:30 – 09:15
2. 09:25 – 10:10
3. 10:20 – 11:05
4. 11:30 – 12:15
5. 12:35 – 13:20
6. 13:30 – 14:15
7. 14:20 – 15:05
8. 15:15 – 16:00